Warning: Constant ABSPATH already defined in /customers/a/f/b/detkoldegys.dk/httpd.www/wp-config.php on line 23 december 2016 – Det Kolde Gys

Nytårshilsen fra Det Kolde Gys

Kære alle medlemmer
Vi vil gerne ønske jer alle et godt nytår!
Først nogle meddelelser om arrangementer i foreningen.
Nytårskur
Den 1. januar kl 14 ønsker vi hinanden godt nytår.
Kom ned og få dit nytårsbad, så sørger vi for at der er noget at skåle med kl 14.
Gæstedag
Den 8. januar holder vi gæstedag fra kl 9 til kl 19. Du må tage gæster med, som du passer på og sætter ind i vores regler osv. Der er ikke eftermiddagsgus den dag. Men vi sørger for koldt vand til gæsterne! Og saunaerne kører.
Dåb 2017
Lørdag den 4. februar holder vi dåb. Vi håber at rigtig mange af jer skrællinger tager mod tilbuddet om at skifte jeres status fra skrælling til viking eller skjoldmø. Hvis I er blevet medlem i 2015 eller tidligere kan I blive døbt. Og om aftenen fejrer vi jer med årets største fest med spisning og dans. Dog ikke til den lyse morgen her om vinteren.
Vi håber også at rigtig mange af medlemmerne vil møde op og huje af skrællingerne og deltage i festen efterfølgende. Der er offentlig adgang til at overvære dåben på Helgoland. Så inviter gerne hele gaden med ned og se på.
Vi skriver på Facebook og hjemmesiden og opslag om hvordan program og tilmelding kommer til at foregå.
Juleferie og kontortid
Bestyrelsen holder juleferie frem til efter nytår. Den 7. januar er der kontortid kl 11-12 på Helgoland. Akutte henvendelser (på dkg@detkoldegys.dk) vedr. f.eks. låste døre osv. vil dog blive taget hånd om i ferieperioden.
Medlemsstatus
Der er afholdt introduktion for 954 nye medlemmer fordelt på 18 hold. Omkring 200 medlemmer har meldt sig ud, så vi har haft en nettotilgang på ca. 750 medlemmer. Det er en stor stigning i forhold til tidligere år, hvor der har været afgang på 300 og tilgang på 500. Vi er nu 4562 medlemmer.
Det har været en fornøjelse at byde de nye medlemmer velkommen, og se hvor hurtigt de er blevet en del af os alle og deres glæde ved at bade i det friske vand.
Medlemssammensætning
Medlemsoptag og byggeri hænger sammen og for forståelsens skyld vil vi lige kort opridse baggrund herfor, og så i øvrigt henvise referat fra generalforsamlingen i 2016, herunder bestyrelsens skriftlige beretning: http://detkoldegys.dk/beretning-til-generalforsamling-den-26-maj-2015/
Vi har aftalt med Københavns kommune at vi stadig kan benytte hele badeanstalten til vinterbadning i foreningsregi fra oktober til maj, hvis vi har løbende optag af nye medlemmer og tilbyder vinterbadning under forsvarlige forhold.
For at der kan være plads til mange flere medlemmer fremover, fik vi samtidig lov til at bygge i de 2 vestvendte byggefelter på herre og dameafdelingen, og vi traf beslutning herom på generalforsamlingen i maj.
Da badeanstalten blev disponeret for 10 år siden var behovet en dame og en herreafdeling til DKG , og så var der en forestilling om at damerne, hvis de ville, kunne brede sig ind på fællesafdelingen i perioden fra sept til sankt hans , når der var lukket for den offentlige adgang.
Sådan havde det nemlig altid været i DKG. I de to sommermåneder, juli og august, var der offentlig adgang og en fællesafdeling mellem herre og dameafdeling, men i hele perioden fra september til ultimo juni, blev den kun benyttet af damerne.
Der skete imidlertid det på det nye Helgoland, at dels fandt damerne at fællesafdelingen var for åben, dels begyndte fællessegmentet at indtage fællesafdelingen, godt hjulpet af etablering af fælleshuset, placering af mobilsaunaen, fællesomklædning, den nye fællessauna og at gus kun foregik i fællesregi. Så der opstod faktisk en DKG fællesafdeling, og det var ganske udmærket, indtil 1. maj 2016, hvor den offentlige adgang blev udvidet til 5 måneder og vi mistede råderetten over fællesafdelingen i 5 mdr. – og der stod vi med alle talenterne og en flot ny sauna til 2,5 mio.
For samtidig havde medlemsoptaget og medlemssammensætningen ændret sig gennem de seneste år. Vi havde fået mange medlemmer der ønskede at bade og bruge faciliteterne uden kønsopdeling, og nu havde vi intet sted at placere dem i 5 mdr.!!
Det har været en stor udfordring hen over sommeren og efteråret, og er det stadig, for det bliver snart 1. maj igen. Og vi har ikke tænkt os at smide dem ud med badevandet.
Faktum er, at vi har 3 grupper, damer, herrer og fælles, som vi skal tilbyde følgende faciliteter: bademulighed, omklædning, og også gerne sauna og dæksplads. Vi er en badeforening, så prioriteringen vil være den nævnte rækkefølge.
Vi er en gammel forening som tager afsæt i vores traditioner og holder fast i det, der har været værdsat hidtil. Vi er også en forening som har åbenhed som en af vores gamle værdier, og er derfor åbne overfor de ændringer en ændret medlemssammensætning nødvendiggør.
Det er de færreste vinterbadeforeninger, der har kønsopdelte afdelinger. Kønsopdeling er dog meget værdsat blandt vores medlemmer, især blandt damerne, men også hos herrerne. Så det skal vi ikke lave om på. Men vi skal indenfor de givne rammer skaffe faciliteter til såvel herrer som damer og fælles. Og det betyder at vi skal deles om pladsen.
Medlemsundersøgelse
Vi anslår at 25% af medlemmerne tilhører enten fællesbadersegmentet eller herresegmentet og at damesegmentet udgør de 50 %. Vi tror at fællesbadersegmentet og damesegmentets andel af medlemssammensætningen er voksende og at herresegmentet er dalende. Vi baserer vores opfattelse på hvad vi ser og hører i forbindelse med medlemsoptag, men bestyrelsen har i sept besluttet at gennemføre en medlemsundersøgelse i foråret -17, så vi kan få vores antagelse af eller bekræftet og blive klogere på medlemmernes ønsker og behov. Vi arbejder pt. med udformningen af spørgsmål. Vi vil vi også undersøge om der er forskelle på sommer og vinterbrug.
De 2 nye bygninger
De 2 nye bygninger skal give mulighed for at vi kan rumme mange flere medlemmer, men også give mulighed for at anlægget kan tilgodese de 3 segmenter året rundt.
Man kan også sige det på anden vis. Såfremt badeanstalten skulle bygges i dag, og med den udvidede offentlige sæson, havde vi disponeret med 3 afdelinger indenfor vores område. Disponering af de to bygninger er dermed vores mulighed for at rette ind i forhold til den nuværende og fremtidige medlemssammensætning.
Det er ikke nogen nem opgave. Godkendelse af opførelsen af badeanstalten og dens disponering er resultat af en lang og sej proces, hvor en række organisationer har haft synspunkter der skulle tilgodeses, og hvor fredningsnævn og kystdirektorat har været involveret. Lidt af en bedrift, som en tidligere bestyrelse skal have æren for.
Vi har derfor på ingen måde frit slag i bolledejen. Og vi skal også have accept fra badeanstaltens ejere, når vi foretager ændringer.
Vi har som nævnt fået lov til at bygge i de to store byggefelter, som ved badeanstaltens opførsel blev udlagt som områder hvor der må bygges. Sidste generalforsamling besluttede, at der skulle bygges 2 huse med omklædnings- og saunafaciliteter på de to byggefelter.
Bestyrelsen bad i efteråret medlemmerne om at komme med forslag til de to bygningers disponering og også gerne forslag til hvordan vi kunne opdele badeanstalten, så alle tre segmenter kunne tilgodeses hele året. Bestyrelsen besluttede samtidig, at de så en opdeling af herreafdelingen som en mulighed (se referat af bestyrelsesmøde den 7. sept.). Alle indlæg fra medlemmerne blev lagt på hjemmesiden. De fleste indlæg handlede dog desværre om at bygningerne skulle placeres andre steder på badeanstalten, og at bestyrelsen angiveligt ville nedlægge herreafdelingen.
Bestyrelsens forslag
Bestyrelsen har herefter udarbejdet et forslag til disponering af de to bygninger. Forslaget blev fremlagt på medlemsmødet den 13. december, og det kan ses her: http://detkoldegys.dk/bestyrelsens-praesentation-pa-medlemsmodet-1312-2016/
Det går i korthed ud på at bygningen i byggefeltet på dameafdelingen anvendes til fællesomklædning og damesauna og at bygningen på herreafdelingen anvendes til fællessauna. Se nærmere herom i referat fra bestyrelsesmødet fra 7. dec og tegningerne på hjemmesiden.
Såvel dameafdelingen som herreafdelingen fortsætter som kønsopdelte afdelinger. Dameafdelingen i sin nuværende form. Herreafdelingen vil blive opdelt så den både kan rumme herreafdeling og fællesafdeling.
På herreafdelingen vil den nuværende bygning fortsat rumme omklædning og sauna for herrerne og herrerne vil få deres eget dækområde, evt. med nye trapper mod nord. Bestyrelsen kan ikke på nuværende tidspunkt sige hvor stregerne skal gå. Vi bliver nødt til at vide noget mere om hvor stor efterspørgsel der er på henholdsvis herre som fællesbrug. Det vil den kommende medlemsundersøgelse kunne bidrage til.
Vi vil herudover arbejde på en udvidelse af dækket mod nord på herreafdelingen, således at dækket får fuld bredde fra herrebygningen og ud mod øst, ligesom vi gerne ser saunaen hos herrerne bragt op på et højere niveau, f.eks. gjort større og med stort vindue mod nord. Udvidelse mod nord kan komme til at tage op til et par år, hvis fredningsmyndigheder osv. skal indover i processen.
Bestyrelsen er klar over at en del herrer ikke finder det tilfredsstillende at de skal dele pladsen, men vi ser ikke andre muligheder. Vi kan ikke inddrage områder fra det offentlige areal, vi skal finde mulighederne indenfor den nuværende herre og dameafdeling. Vi går ikke ind for en ophævelse af de kønsopdelte afdelinger.
Vi beder alle om at vise forståelse for, at vi skal kunne rumme mange flere medlemmer, at vi skal kunne give tre segmenter mulighed for badning og faciliteter og at vi prøver at gøre det så godt som muligt for alle. Vi har faktisk tænkt og talt meget om hvordan, og vores forslag til disponering af bygningerne er derfor gennemtænkt og velovervejede.
Og for at skære det ud i pap: Vi nedlægger ikke herreafdelingen. Vi gør den mindre for at skaffe plads til alle medlemmer i foreningen. Vi kommer med forslag til hvordan, når vi ved hvor mange, der er i de 3 grupper der skal deles om vores råderum.
Status og planer for byggeriet
Bestyrelsen behandler de indkomne svar og kommentarer fra medlemsmødet på vores bestyrelsesmøde den 10. januar.
Bunden er lagt i de to byggefelter. Næste fase er konstruktion af elementer til vægge og tage. Dette sker løbende gennem de næste måneder. Efterfølgende kommer så interiør, ventilation, saunaovne osv.
Bygningerne er færdige første maj.
Gus med og uden duft
Gus er vældig populært blandt en del medlemmer. Og gus giver en god oplevelse for en del medlemmer. Det skal dog ikke være nogen hemmelighed, at begejstringen for gus også følges af kritik af gus. Kritikerne anfører, at gus fylder for meget i fællessaunaen, at det hindrer almindelig brug af saunaen og at de eksisterende gus udelukker nogen, fordi der anvendes dufte. Kritikerne anfører også at vi er en vinterbadeforening, og at gus ikke må være det primære.
Gus giver velvære, men vi ved ikke om alle kan tåle de dufte der anvendes eller om antallet af gus har betydning. Der er forskel fra individ til individ. Der er nogen der beretter at deres næseslimhinder kan bløde efter gus med nogen dufte. Der er lægelige udtalelser om at det ikke kan udelukkes, at nogen af de anvendte dufte kan fremkalde en allergi og på nettet ligger denne artikel fra professor Bente Klarlund: (http://politiken.dk/forbrugogliv/sundhedogmotion/sundhedsp/art5396813/Klarlund-Er-det-sundt-med-aroma-dampe-i-saunaen ).
Olierne indkøbes i bedste kvalitet af gusmestrene. Foreningen afholder udgiften. Alle gusmestre er uddannede i at afholde gus. Du kan altid spørge gusmesteren hvilke dufte han/hun vil anvende, inden et konkret gus går i gang.
Vi gør opmærksom på, at såvel udøvelse som deltagelse i gus sker på eget ansvar, at der kan være dufte du reagerer på og at foreningen ikke kan gøres ansvarlig for eventuelle skader eller gener, der måtte opstå for dig.
For at give flere mulighed for at opleve velværen ved gus, har vi aftalt med gusmestrene at 3 af de ugentlige gus skal være helt uden dufte. De ligger søndag kl 15 samt tirsdag og torsdag kl 17.30.
Vi er en vinterbadeforening. Prioriteten er badning, omklædning, sauna. Sauna er for at få varmen og mere til, så man kan klare en dukkert eller to mere. Gus skal ses som et ekstra plus til badeturen og saunaoplevelsen.
Medlemsundersøgelsen vil naturligvis indgå i vores overvejelser med at anvende vores faciliteter bedst muligt til gavn for alle medlemmer.
Godt Nytår!
Husk nytårskuren, gæstedagen og dåben!

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Referat af bestyrelsesmøde 7. december 2016

Det Kolde Gys
Bestyrelsesmøde den 7.december 2016 kl 18.00 på Helgoland
Deltagere : Dorrit, Troels, Per, 2 x Thomas, 2x Kirsten

Dagsorden :

1. Status medlemsoptag
2. Byggeri og medlemsmøde
3. Dåb
4. Personsagen, byrettens afgørelse
5. Børn
6. Nytårskur, næste møder og evt

Ad 1 Status medlemsoptag
Der er afholdt introduktion for 954 nye medlemmer fordelt på 18 hold. Vi er nu 4562 medlemmer.
De sidst udbudte pladser blev trods varsel fra 25. oktober, og udbudt 15. nov først besat den 26 nov. Det er derfor vores vurdering, at vi stort set har opfyldt alle aktuelle ønsker om at blive medlem.
Der er ikke kræfter i bestyrelsen til flere introhold i år og i januar. Vi skal prioritere byggeriet og dåben. Og vores private julegøremål.
På bestyrelsesmødet i januar tager vi stilling til om vi vil udbyde et introhold ultimo febr. Det vil i givet fald være således, at holdet aflyses, hvis der ikke melder sig tilstrækkelig mange. Det bliver til fuld betaling for sæsonen indtil 1. oktober.
De der havde tilmeldt sig et introhold, men ikke mødte op på nogen af introholdene, har alle fået tilbageført deres indbetaling.

Ad 2 Byggeri og medlemsmøde
Vi gennemgik tegninger og overheads til medlemsmødet den 13. dec.
De to bygninger skal tilgodese de mest presserende og åbenlyse behov, hvilke er :

 • Omklædning og sauna for fællessegmentet i perioden maj til oktober
 • Omklædning og sauna for fællessegmentet hele året, især i forbindelse med gus
 • Sauna for damer
 • Bestyrelsen er enige om at de to bygninger disponeres således at :
  Den ny bygning på dameafdeling anvendes dels til damesauna dels til fællesomklædning. Den bygges helt op til nuværende bygning, så hele byggefeltet udnyttes. Saunaen placeres i den østlige ende af bygningen for at få mest mulig udsyn til bassin. Der bliver selvstændig adgang til saunaen så omklædning og sauna ikke skal dele adgangsforhold. Der bliver adgang til fællesomklædning fra både dame og herreside, så der bliver mulighed for fleksibel udnyttelse at omklædningsfaciliteterne i forhold til behov. Bygningen er 11 m lang og opdeles med 5 m til sauna og 6 m til omklædning.
  Den ny bygningen på herreafdelingen anvendes til en fællessauna. Den skal kunne anvendes af fællessegmentet og til gus hele året.
  Den får adgang mod syd, overfor indgang til den nye fællesomklædning.
  Fælles for begge saunaer :
  Saunaerne har af sikkerhedsmæssige årsager fuldt udsyn til de badende fra store vinduer. Bygningerne får samme højde som fællessaunaen, og giver dermed mulighed for 3 rækker bænke. Vi er bundet af byggefeltets størrelse, og det er derfor vores eneste mulighed for at bygge så stort som muligt. Saunaerne opbygges som traditionelle saunaer med mest varme på øverste bænk og dermed også relativt koldt gulv. De bliver mere gusegnede end fællessaunaen : Der er kun 1 ovn og der bliver ikke noget skjult luftrum under loftet, hvor varmen og dampen kan gemme sig. De får bænke der kan tages ud og skrubbes, og der kommer generelt mere fokus på at saunaerne skal være lettere at rengøre og vedligeholde end den nuværende fællessauna.
  Medlemsmødet handler kun om de to bygninger. Vi har ikke taget stilling til hvordan herreafdelingen kan opdeles, så der fremover både er en herreafdeling og en fællesafdeling. Vi er enige om at der fortsat skal være en herreafdeling. Og at herrerne skal have egen omklædning, sauna og dæksplads. Den kommende medlemsundersøgelse skal bidrage til en viden om hvor stor herresegmentet og fællessegmentet er, herunder om behovene er sæsonbestemte.

  Bestyrelsens forslag bliver lagt på hjemmesiden til bemærkninger. Bemærkninger fra medlemsmødet og skriftlige bemærkninger til bygningernes indretning, behandles på bestyrelsesmødet i januar.
  Logik er i gang med at lægge azobetræ i bunden af byggefelterne. Der må ikke anvendes trykimprægneret træ på badeanstalten. Vinteren har holdt sit indtog så bygningerne vil blive bygget i elementer og fragtet ud på Helgoland. Byggeriet skal være færdig inden 1. maj.

  Ad 3 Dåb
  KB har haft indledende møder med Anders. Heldigvis bistår Anders og morgenholdet igen med det store planlægnings- og afviklingsarbejde i forbindelse med dåben. Musik blev aftalt. Dåben planlægges videre og behandles igen på bm i jan.

  Ad 4 Personsagen, byrettens afgørelse
  Foreningen er som bekendt blevet stævnet af et medlem, og der var retsmøde den 16. nov
  Byretten gav os medhold i at der ikke var grundlag for et påbud, og tilkendte os sagsomkostninger på 15.000 kr.
  Medlemmet har imidlertid indbragt afgørelsen for landsretten.
  Bestyrelsen var enige om at opretholde pågældendes karantæne indtil videre.
  Baggrunden er forløbet op til den meddelte karantæne den 29. september, herunder et tidligere tilsvarende forløb i 2014.
  Såfremt medlemmet ønsker at deltage i et møde med bestyrelsen, er vi indstillet på at revurdere karantænen.

  Ad 5 Børn
  Børnetider blev drøftet igen. Det blev besluttet at fastholde den nugældende ordning, hvorefter børn må komme om søndagen på fællesafdelingen mellem kl 9 og 14.
  Vi ændrer ikke på børnetiderne i denne sæson, for det skaber uklarhed om hvad der gælder, og vi får stadig henvendelser om at børn medtages udenfor den tilladte tid.
  Det er ikke ok at tage børn med udenfor den aftalte tid. Uanset hvor søde børnene er, skal medlemmerne kunne vide sig sikre på at de kun er blandt voksne, hvis det er det de ønsker. Børn i barnevogn må gerne komme på andre tider.
  Børn må medtages når som helst på Lille Helgoland. Og Lille Helgoland er særdeles børnevenlig.

  Ad 6 Nytårskur, næste møder og evt
  TF og Dorrit arrangerer nytårskur den 1. jan kl 14 så medlemmerne kan ønske hinanden godt nytår
  Julefrokosten var meget vellykket i enhver henseende. Bestyrelsen siger stor tak til alle der bidrog hertil : morgenholdet, Rudi og Christine med operasang, Hanne med harmonika og 100 glade og veloplagte gysere.
  Kommende bestyrelsesmøder er aftalt til 10. jan, 7. febr.,15. marts, 19. april alle dage kl 18 på Helgoland.

  Kirsten 12. december 2016

  Disponering af de to nye bygninger – feedback

  Tak for alle jeres input til disponering af de to byggefelter!
  De er indgået i vores overvejelser og vores forslag.

  Her ser I bestyrelsens forslag til disponering af de to nye bygninger: PlantegningerHelgoland2016-2017

  Byggefelt 2, på herreafdelingen, skal bruges til en stor fællessauna
  Byggefelt 4, på dameafdelingen, skal bruges til en damesauna og et fæles omklædningsrum.

  Fællessaunaen er så stor som mulig, for at kunne huse gusaktiviteter og fællessegment hele året.
  Fællesomklædningsrummet får adgang fra fællesområde på herreafdeling og fra dameafdeling.

  Der foretages ikke ændringer i de eksisterende bygninger på nuværende tidspunkt.Det er der ikke penge til.
  Hvis der f.eks skulle have været lavet sauna i den østligste del af damernes nuværende omklædning, som nogen af jer har foreslået, skulle vi rive huset ned og bygge forfra, og dermed miste den investering der lå i den nuværende bygning. Derfor har vi koncentreret os om de to byggefelter.
  Vi har ikke fundet plads til brusere i de nye bygninger. Vi har få m2 og vil derfor hellere lægge brusemulighed ude på dæk. Vi er i dialog med Teambade om hvor det kan være.

  Damesaunaen kan rumme ca 30 og fællessaunaen kan rumme ca 36 personer.

  Vi vil nok lægge nogle flere vinduespartier/ lysbånd ind, så der kommer så meget dagslys ind som muligt. Saunabænkene bliver opbygget så de nemt kan tages ud og blive skuret og skrubbet. Men med genkendelighed til den nuværende fællessauna. Gulvet bliver med klinker. Den nuværende fællessauna er opbygget med det finske saunaprincip, hvor den varme luft bliver blæst ned ovenfra. Derfor er der lige varmt overalt, og altså også på gulvet ! De næste suanaer bliver uden varmluft princippet, så der bliver varmest på øverste hylde. Dermed opfylder vi behovet for de der gerne vil have mulighed for meget varmt, og får et koldere gulv. Der kommer 3 rækker bænke i begge saunaer. Der kommer ikke luftrum under loftet, og kun 1 ovn, så den nye fællessauna bliver mere gusvenlig.
  Begge saunaer får vindue mod bassin, så man kan følge de badende.

  Hvis du har bemærkninger til vores forslag kan du sende dem til dette link: dkg@detkoldegys.dk, så vil de blive offentliggjort på vores hjemmeside.

  Du har også mulighed for at komme til medlemsmøde den 13. dec kl 19.30 på Helgoland og frembringe dine bemærkninger. Så kan du tilmelde dig på listen i fælleshuset. Vi kan være ca 50 i fælleshuset.

  Der bliver ikke truffet beslutning på medlemsmødet, og det er kun de to bygningers disponering der bliver drøftet.
  Bestyrelsen vil foretage den endelige beslutning om bygningernes disponering, på bestyrelsesmødet i januar, Alle jeres bemærkninger, både de skriftlige og de mundtlige, vil indgå i vores beslutning. Og får I gode ideer senere, skal I bare sende dem til os på dkg@detkoldegys.dk. Vi vil gerne gøre det så godt som muligt.

  Hilsen bestyrelsen

  —————————————————————-
  Her er de indkomne kommentarer fra medlemmerne:
  —————————————————————-
  Dato: 5. januar 2017

  Kære  bestyrelse og badevenner

  Vi er en flok kvinder, der har diskuteret de nye udvidelsesplaner og vi finder de på nogle måder virker uigennemtænkte. 

  Et af de problemer vi ser, er samspillet mellem den kommunale badeanstalt, som i 5 måneder om året er kønsopdelt og åbent for alle og så planerne for Det Kolde Gys, hvor en afdeling med sauna og  fællesbadning spreder sig ind over herreafdelingen.

  Et andet problem er manglen på en gennemtænkt fremtidssikring af kvindeafdelingen. Damerne udgør 2/3 af medlemmerne – en udvikling, der har været stabil i flere år. Med det nuværende frie optag af medlemmer, som kommunen kræver, kan kvindernes antal i løbet af ganske få år risikere at blive mangedoblet. 

  Derfor er det nødvendigt at dameafdelingens to byggefelter udelukkende bruges til at udvide kvindernes omklædnings- og saunafaciliteter. Kvindeafdelingen er som bekendt klemt inde mellem fællesafdelingen og herreafdelingen og ‘kommunale bygninger’ derfor er disse felter dameafdelingens eneste mulighed for fremtidige udvidelser.

  Vi foreslår for nu, at der ikke sker indskrænkninger i herreafdelingen. Mændene er lige så glade for deres frirum og kønsopdeling, som damerne er for deres. 

  For at tilgodese fællesbaderne foreslår vi, at man i de 7 vintermåneder om nødvendigt inddrager fælleshuset på fællesafdelingen til omklædning for guserne. De 5 øvrige måneder, hvor der er offentlig adgang må medlemmerne benytte de kønsopdelte almindelige saunaer.

  Vi bakker 100 % op om bestyrelsens prioritering af, at Det Kolde Gys først og fremmest er en badeklub.

  Underskrevet af 12 medlemmer
  —————————————————————-
  Dato: 13. december 2016
  Kære Bestyrelse,

  Tak for det fantastiske arbejde I gør.

  Som opfordret vil jeg gerne melde feedback ind omkring disponeringen af de to nye bygninger.
  Jeg forholder mig meget uforstående over, hvordan man er kommet frem til i praksis, at omdanne herre-afdelingen til en fælles-afdeling.

  Jeg har tilladt mig at læse de input fra andre medlemmer, som allerede er offentligt gjort på hjemmesiden.
  Jeg kan kunne støtte op om de mange gode argumenter, som udstiller den uretfærdighed jeg selv oplever, ved at man opløser den nuværende treenighed, imellem en herre-afdelingen, dame-afdelingen og fælles-afdelingen.

  Det nuværende forslag vil resultere i 2 fælles-afdelinger og 1 kønesseperret afdeling forbeholde damer.

  Jeg benytter selv flittigt den fælles sauna, men benytter lige så ofte herre-afdelingen. Jeg er derfor ikke imod fælles-områderne, men mener at vi alle bør have lige rettigheder. Det vil sige, hvis damerne har ret til en Dame-afdeling, så bør herrerne have det samme.

  Der er fra mit synspunkt 3 muligheder: De er ikke alle lige gode, men de repræsenterer alle ligestilling.

  1)
  Den nuværende form: 3 afdelinger
  Treenigheden med Herre-, Dame- og Fælles-afdelinger-
  Her tilgodeses alles behov.

  2)
  Køns-opdeling, 2 afdelinger
  Herre-afdeling og Dame afdeling.
  Dette tilgodeser de som ikke ønsker det modsatte køn på afdelingen, mænd som kvinder.

  3)
  Fælles, 1 afdeling, begge nye saunaer er fælles
  Her er det lige for begge køn, ingen køn forfordeles.

  Vh.
  —————————————————————-
  Dato: 13. december 2016
  Emne: Bemærkninger til forslag om nye bygninger på Helgoland

  Kære Bestyrelse og Medlemmer

  Tusind tak til bestyrelsen for indhentning af flotte tilbud og ideer.

  Som den nuværende beskrivelse af forslaget er struktureret, får man det indtryk at der ikke længere vil være en Herreafdeling i det kolde gys?. Hvis dette er tilfældet, har jeg nedenstående kommentar. Hvis der er noget jeg har misforstået, så se venligst bort fra kommentaren.

  Bestyrelsens syn på Køn må i den grad være præget af en unuanceret ligestillingsdebat med stereotype forestillinger der tager udgangspunkt i fordomme om at alle mænd er ublufærdige.
  Burde vi i det kolde gys ikke i stedet bidrage til den fortsatte og øgede ligestilling, og sikre en reflekteret og nuanceret tilgang til køn?
  Hvis det er tilfældet, at DKG som forening vil udsætte et meget stort antal brugere for direkte forskelsbehandling på grund af køn, kan jeg på ingen måde støtte op om forslaget ej heller foreningens fortsatte eksistens.

  Den mængde af problemer en forskelsbehandling af et bestemt køn vil indbyde til er uoverskuelig.

  Som jeg ser det vil der ske følgende på den korte bane:

  · Meget dårlig stemning mellem mænd og kvinder; de kvinder der benytter den nye fællessauna vil vel nok være lige så velkomne hos nogle herrer som hvis herrerne bevægede sig ind hos kvinderne.

  · Kønspolitisk aktive mænd vil se stort på foreningens lovstridige bestemmelse om forskelsbehandling, og benytte Dameafdelingen som et statement.

  · Det ofte nævnte argument om at foreningen er en ”Vinterbadeklub” og ikke en saunaforening gælder kun for kvinder, da mænd nu er afskåret fra noget sted i foreningen at bade uden 3 lægter med tilskuere til fordel for sauna.

  På den lange bane vil der ske følgende:

  · Der vil blive klaget til Ligestillingsnævnet

  · Foreningens beslutning vil blive kendt ugyldig i henhold til lov om ligestilling af kvinder og mænd, jf. lovbekendtgørelse nr. 1095 af 19. september 2007 med tilhørende ændringer.

  · Derefter vil bygningernes disponering muligvis være uhensigtsmæssig i forhold til foreningens tænkte brugsmønstre.

  · Københavns Kommune vil få unødvendig opmærksomhed på foreningens forvaltning af området med en afstandsskabende negativ kønspolitisk agenda

  · Alternativt differentieret Kontingent med reduceret kontingent til herrer der modsvarer adgang og serviceydelse.

  Jeg har følgende forslag som i forskellig grad reducerer eller eliminerer ovenstående negative udsyn

  1)

  · Man kan nedlægge kønsopdeling i foreningen så alle områder frit kan benyttes af begge køn

  Resultat:

  · Maksimal udnyttelse af foreningens kapacitet.

  · Ikke rart for de Mænd og Kvinder der ønsker kønsopdelt badning

  · Lovligt

  2)
  · Spar på omklædningsrum og byg i stedet lidt mere ny Sauna hos kvinderne og bibehold Herreafdeling med ny Sauna, evt i billigere udgave. Investér i simple ”bøjlenet” eller lign. løsninger og øg derved kapaciteten i eksisterende omklædningsrum.

  3)

  · Hvis der er underkapacitet for fællessegmentet i den eksisterende fællessauna, kan man udvide Dameafdelingen og Herreafdelingens nye saunaers åbningstider til fælles udelukkende i Maksbelastningstidpunkter/Gus eller hvad der nu driver overbelægning i fællessaunen.

  Med håb om fortsat ligestilling og gensidig respekt for alle, uanset køn.

  —————————————————————-
  Dato: 12. december 2016
  Emne: Bemærkninger til nye bygninger på Helgoland.

  Jeg er meget spændt på at høre den hele og fulde udredning/ plan ang. den / de nye bygninger. Jeg synes umiddelbart at der er meget som mangler at blive afdækket.

  Har vi virkelig enstemmigt vedtaget at sætte i gang med at bygge en fællessauna på herreafd ? Jeg havde forstået at det kun var selve tilladelsen til at bygge vi stemte om på GF i maj 2016. Og har vi helt fundet ud hvordan vi fremover kan bevare en kønsopdelt zone på herreafd. hele året ?

  Jeg kan pt. ikke se at der står noget nævnt om det i denne oversigt.

  Kan man uden at skulle stemme om det frit nedlægge herreafd og gøre den til fælles ? For det er vel det der bliver taget egentlig afsæt til nu ? Dens forbliven som kønsopdelt zone hele året , er i hvert fald ikke nævnt i det her oplæg.

  Der står….. eksisterende bygninger forbliver…..men med påtænkt adgang for alle , som man skriver, til den nye sauna på herreafd. , må det betyde adgang for både mænd og kvinder, så ændres flowet naturligt til blandet , og så kan man vel af gode grunde ikke længere kalde det der nu er en kønsopdelt herreafd , en herreafdeling længere – kan man ?

  Der må være noget ligestilling som kommer ind, også her. Hvis damerne kan få lov at forblive som kønsopdelt/ fællesfri – hele året, og med fuld accept, skal det samme gælde for en zone som skal fungere som herreafd – . Det må være det som hedder ligestilling i praksis. Det bør være en grundværdi. Lige for lige. Det er en dansk værdinorm .

  Med den løsning der er lagt op til lige nu , bliver solbadende på det dæk,som hører til den lige nu herreafd.- fremover i den grad sat til udstilling ved placering af en fællessauna med panoramavinduer mod øst. Panoramavinduerne bliver i lige retning mod soldækket på den afdeling. Det kan ingen solbadere på den afdeling ( herreafd.) være tjent med, eller have nogen som helst interesse i. Det vil føles meget ubehageligt som solbader på det dæk at kunne se skygger af folk inde bag glas mens man ligger i solen.

  Og det samme vil det være den modsatte retning fra soldækket ind mod saunaen

  Solens bane vil altid være mod vest , det kan vi dog ikke ændre på, og derfor vil man naturligt placere sig på dækket i den retning…alt andet vil være kunstigt. Det har altid været skønt, men med udsigt til en en sauna med store vinduer hvor der vil sidde silhuetter og kigge direkte ud – det ser jeg ikke frem til. Og jeg tvivler jeg er den eneste der vil føle det ubehageligt.

  En meget upassende løsning.

  Det bliver bestemt ikke rart for nogen.

  Det vil umiddelbart blive svært ikke at føle sig udstillet uanset om man befinder sig inde i saunaen el ude på soldækket. Er der taget højde for det i de tegninger der er lagt frem ? Hvis ja – hvad er så konklusionen på dette ? El. hvor er det beskrevet ? Det bør ikke komme som en overraskelse for nogen nu hvor planerne er så langt fremme. Har man tænkt over det her ?

  Det virker som om at ingen overvejer den mulighed at der faktuelt findes medlemmer også blandt herrerne, som ikke nødvendigvis ønsker at dele hele deres ophold og nøgenhed på Helgoland med alt og alle hele tiden. Det vil man som herre – iflg. de nye planer komme helt ufrivilligt til, med det koncept der er lagt op til.

  Og som det ser ud lige vil det kun blive damerne som med fuld accept af og respekt for, der vil kunne fravælge fællesbadning/ solbadning. Det er ikke rimeligt. Det er ikke ligestilling . Hvis nogen mener modsat – så forstår jeg ikke begrebet ligestilling .

  Det kan heller ikke blive behageligt for dem der kommer til at benytte de nye faciliteter at få direkte front udsigt til de solbadende der nødvendigvis vil have fronten vendt direkte i retning mod vinduerne. Det kan ingen være tjent med. For det er sådan afdelingen fysisk er indrettet. Soldækket er hvor det er. Med mindre det nu også skal nedlægges. Er disse forhold taget med i overvejelserne ?

  Emnet er ømt – men faktisk findes der på herresiden et større antal der ønsker at bevare en kønsopdelt zone . Tallet er højere end det fremgår af alle indsendte indlæg. Det må kaldes mørketal. Kender ikke andet ord for det.

  Der skal være en mulighed for at kunne vælge fælles til el fra. Og det bør gælde for alle segmenter i vores forening .Uanset hvad – skal der findes en tredeling, en herre, en dame og en fælles uanset hvad evt. optællinger måtte vise. Det er et spørgsmål at respektere lige rettigheder for begge køn.

  Der må vel være en arkitekt med ind over alle disse nye planer – og vedkommende kan vel – hvis vedkommende bliver spurgt – også kunne være behjælpelig med en løsning på at afdække, hvordan man opretholder de kønsopdelte zoner så alle kan føle sig tilpas. Det må også være en arkitektopgave.

  Det må være et minimum når man har med nøgenbadning at gøre at man respekterer disse komfortzoner, især når der bliver gjort opmærksom på det.

  Mht. antal og fordeling af herre/ dame /fælles. Det er vel svært helt at måle fællesegmentet , som sådan. Det er stort , ingen tvivl om det: Reelt kan man vel kun måle antal herrer/ damer , som går gennem lågen og bruger sin nøgle. Selve opholdet på stedet kan derefter være hvor som helst…så hvem der går i fælles og ikke , der fortæller nøglen ikke. Kun om antal besøgende.

  Og man har vel også tænkt igennem at den planlagte nye fællessauna – ikke kan benyttes i de to sommermåneder mens Team Bade er til stede mel. 10 – 18.
  Og da man ikke ligger vægt på længere at bede Team Bade om at lukke afdelingen kl. 18 for ikkemedlemmer , så kan der kun blive mere liv og glade dage i den sauna end man måske lige har lyst til at forudse.

  Der vil ikke være noget opsyn og ingen til at tjekke medlemskab af foreningen for de ikkemedlemmer som helt klart vil benytte sig af den fri adgang til at blive på stedet efter kl. 18, hvor konceptet skifter fra ren herre til blandet. .

  Det var slemt nok i sommerperioden i år , og da fandtes der trods alt ikke også adgang til en fællessauna . Men er det sådanne forhold man ønsker , så luk dog portene helt op – for ikkemedlemmer får jo alligevel fri adgang til at blive på stedet efter kl. 18 i sommerperioden.

  Tydeligt var det i sommer i år, at når Team Bade ikke skulle lukke afd. kl. 18 som de hidtil har gjort, og vi ud over det havde fællesbadning for medlemmer på samme afdeling, efter kl. 18 så var det virkelig et koncept af ukendt art, som jeg ikke har set nævnt nogen steder.

  Det vi så i sommer på herreafd. efter kl. 18 , det var blandet underholdning. Og jeg er noget spændt på hvordan udviklingen mon kan blive hvis der forsat er den holdning at Team Bade ikke behøver at lukke ikkemedlemmer ud kl. 18.

  Og hvad vil der ske hvis Team Bade udvider den offentlige adgang til hhv. herre/ dame afd ? Så forbliver den nye sauna da i den grad uudnyttet. Det er jo allerede et faktum for fællesafd at der nu er åbent ca 6 måneder om året for offentligheden . Nærliggende er det vel at tro at det også vil kunne komme til at gælde for de øvrige afdelinger inden længe. Hvorfor skulle det ikke det ?

  Så den planlagte placering på den nuværende herreafd, kan ikke være særligt fremtidssikret. Eneste rigtige vil være en seperat fællesafdeling , hvor der kun vil være adgang til saunaen for medlemmer med nøgle , som vi har på hhv. herre og dame afd allerede i dag.. . Håber at man inden man vælger at bruge rigtig mange penge på en sauna at det er med i overvejelserne så vi ikke står tilbage med 2 stk saunaer som ikke kan bruges halvdelen af året. Håber virkelig for alle vores penge at det er taget med i betragtning inden man slår flere pæle i.

  Jeg mangler stadig at vide; hvordan vil man bevare en kønsopdelt herrezone, hele året ?

  Der skal være lige muligheder for alle. Og det synes det synes jeg ikke der er lagt op til som det står lige nu.

  Er spændt på at høre de dybere overvejelser bag tegningerne . Håber at der måske er mere end det man kan læse sig sig til her.

  Hele forslaget vil ellers falde uden for det som vi har forsøgt at holde en dialog om. Altså – at bibeholde en kønsopdelt zone på herreafd.

  Meget at den tid der er brugt på den dialog kunne have været anvendt bedre. Spørgsmålet om ligestilling for de fysiske rammer for hhv. herrer og damer, burde indgå som en helt naturlig grundværdi og en selvfølge i en forening der består af to køn hvor nøgenbadning indgår.

  Der står nævnt at der ikke er penge til at ombygge eksisterende bygninger lige nu, jeg mindes at der på GF 2016 blev sagt at økonomien var i top til en helhedsløsning . Det var vel den overvejende grund til at forslaget blev stemt hjem på GF. Der blev lovet både ny fælles sauna og damesauna og ny herresauna med panorama mod nord, og permanent sep. herreafd

  Som det står lige er det vel med en ,ud i nærmeste fremtid nedlagt herreafd, og en fælles sauna med en noget usikker placering. Jeg ser ikke andet på skrift lige nu. Det virker noget anderledes end de planer der blev stemt hjem på GF.

  Panorama herresauna , det lød ellers rigtig godt -dengang.

  Håber virkelig at man har overvejet alt omk. placeringen på den nuv. herreafd. og de konsekvenser det vil kunne føre med sig ude i fremtiden hvis forholdene ændrer sig som vi allerede har set det ske med fællesafdelingens åbningstid.

  Og slutteligt – panoramaudsigten fra det felt man har valgt, er den virkelig passende for en badeforening, det har man forhåbentlig også tænkt over.

  Jeg ser en masse usikkerhed om den placering man har valgt – håber der findes løsninger for stedet som ikke er synlige lige nu men som gode arkitekter ser klart .

  Med venlig hilsen.
  —————————————————————-
  Dato: 12. december 2016
  Emne: Disponering af de to nye bygninger

  Jeg opfordrer bestyrelsen til at genoverveje anvendelsen af de to nye bygninger. Bestyrelsen vil nedlægge herreafdelingen og gøre den til en fællesafdeling.
  Dameafdelingen fortsætter som udelukkende dameafdeling, “fællessegmentet” bliver tilgodeset med en fællesafdeling, mens en stor gruppe herrer må se sig “kørt over” af bestyrelsens beslutning. Dette er ikke ligeberettigelse, og det føles mærkeligt i dagens Danmark. Jeg er overbevist om, at også en stor gruppe kvindelige medlemmer er enige i mit synspunkt.
  Bestyrelsens modargument vil måske være, at det udelukkende er fordi, der er så mange flere kvinder end mænd, som er medlem af DKG.
  Mit forslag er følgende:
  Vinterbadesæsonen 1. okt. – 1. maj:
  Det kønsopdelte Helgoland fortsætter som hidtil.
  Sommersæson 1. maj – 1. okt.:
  Dame- og herreafdeling opretholdes. Parrene fra “fællessegmentet” kan frit vælge, om de vil benytte den nye damesauna eller den nye herresauna. Størrelsesforskellen på de to saunaer er ca. 6 personer, så mon ikke der kan blive plads til nogle mænd hos damerne. Det er jo ikke så almindeligt at gå i sauna om sommeren. Den kommende sommer kan anvendes til at afdække belastningen af de to saunaer.
  Permanent forskelsbehandling af mænd og kvinder vil givetvis medføre dårlig stemning på fællesafdelingen, som skal erstatte en nedlagt herreafdeling.
  Lad mig til slut citere fra den nye Danmarkskanon, som netop er offentliggjort i dag den 12.12.2016. Kønsligestilling står som nummer 2 på listen.
  “Det danske samfund bygger på ligeværdighed mellem kønnene. Det vil sige, at mænd og kvinder skal have samme rettigheder og muligheder.
  At gå ind for ligestilling mellem kønnene betyder, at ingen person må nyde særlige privilegier, udsættes for diskrimination eller se sin frihed begrænset på grund af sit køn.”
  Håber at dette også vil gælde for den vinterbadeforening på Helgoland, som jeg holder rigtig meget af.
  Venlig hilsen
  —————————————————————-
  Dato: 11. december 2016

  Disponering:
  Meget fint at bestyrelen vil gøre noget for fællessegmentet.
  Jeg har svært ved at se at forslaget løser vores problem. Når Helgoland er under
  ledelse af Team Bade har fællessegmentet stadigvæk ikke et sted at være. Det
  problem gav netop anledning til en del uro blandt herrerne og fællessegmentet.
  Vi mangler fakta for at kunne vurdere om forslaget er den rigtige løsning. Mange
  spørgsmål dukker op: Fx er fællessegmentet + herresegmentet større end
  damesegmentet. Dameafd. har et areal som er 40% større end herreafd. Hvis
  fællessegmentet er så stort som bestyrelsen siger, bør der skabes rum for det på
  dameafd. Dameafd bliver slet ikke brugt i samme omfang om vinteren som
  herreafd. gør. Ifølge de oplysninger bestyrelsen har lagt frem, på GF 2016 er vi
  4500medlemmer: 2/3 damer, 1/3 herre. På GF fremlagde Kirsten Monrad at
  damerne er det største segment, herefter fulgt af fællessegmentet, som er større
  end herresegmentet. I tal vil det se således ud.
  Damer 3000. Herre 1500. Fællessegmentet vil som minimum udgøre halvdelen
  af herrerne. Altså 750 stk + en dertil hørende dame pr. herre ud af de 3000
  damer. Resultatet bliver således.
  Damer.3000 – 750=2250
  Fællessegment: 750+750=1500.
  Herrerne: 1500-750=750.
  Herrerne+ fælles: 1500+750+2250.
  Damer + fællessegment: 2250+1500 =3750.
  Det er således helt forkert, når bestyrelsen argumenterer for at fællesafd skal
  være på herreafd. vi er nogle som kan kan se at disse tal ikke stemmer overens
  med den virkelighed vi oplever i DKG. Vi har aldrig ligget over 1000 medlemmer
  på nogle af afdelingerne. Hverken under Team Bade regi, som afspejler
  befolkningen eller i DKG regi som afspejler vinterbaderne. Det både ser jeg og
  hører jeg. Det blev også sagt på GF 2016, At damerne ikke har oplevet den store
  trængsel. Vi oplever der imod god plads på både dame- og herreafd og endda
  plads til flere. Herreafd. har et areal på 540 kvadratmeter og dameafd. Et areal på
  756 kvadratmeter. At der således skulle have været i nærheden af de tal som
  bestyrelsen bruger, er altså slet ikke fysisk mulige. Medlemstallene som
  bestyrelsen bruger i sin argumentation for at fællessegmentet skal være på
  herreafd. afspejler altså ikke virkeligheden. Det har nu den konsekvens at
  herreafd. nedlægges på et falsk grundlag. Mange herrer er vrede og kede af det. I
  vores virkelighed oplever vi netop at herresaunaen og herreafdelingen bliver
  brugt på trods af, at fællessaunaen er åben og har plads til flere. Ligeledes
  opleves det, at der faktisk er lys inde hos damerne når fællessaunaen er åben.
  Det fortæller mig, at der netop også er et behov for at der er plads til de
  segmenter, der ikke ønsker det fælles.
  Det er altså nøglebriktallene, vi skal have frem, for at kunne tage en saglig
  vurdering af disponeringen af vores saunaer og afdelinger.
  I forslaget fra bestyrelse på GF 2016 om udbygning af vores faciliteter står der:
  Det er derfor nødvendigt at udbygge vores nuværende faciliteter og vi har fået
  lov til at bygge på de to byggefelter, så vi har plads til de nye medlemmer.

  Der er altså tale om vores nuværende faciliteter som netop er: En Herreafd. ,en
  dameafd. og en fællesafd. I begrundelsen for forslaget står det heller ikke nævnt,
  at vi skal nedlægge herreafd. I referatet fra GF forklarer Kirsten Monrad, at der er
  afsat penge til at videreføre herreafd. Det er i budgettet på de kr.3,5 mio. KM
  forklarer videre, at det kun er saunaen som skulle kunne benyttes af alle.
  Soldækket er altså ikke på tale til brug af fællessegmentet.
  På GF 2016 blev der lovet en dialog for at imødekomme herresegmentets ønsker.
  Det overrasker mig meget, at bestyrelsen er nået frem til at imødekomme
  herresegmentets ønsker, ved at nedlægge herreafd. I den dialog som fandt sted i
  foråret og sommeren, erkendte bestyrelse, herrerne og damerne netop,
  at mange, både herre og damer, ikke følte sig godt tilpas ved at dele afd.
  Den forslåede disponering er altså helt i strid med det der blev vedtaget og aftalt
  på GF 2016.
  Det undrer mig således, at man ikke beder arkitektfirmaet om at lave 3 helt
  separate afdelinger. For mig viser tallene og aftalerne, at bestyrelse er meget
  langt fra det reelle Helgoland og de aftaler og beslutninger vi har taget.
  Med venlig hilsen
  —————————————————————-
  Dato: 11. december 2016
  Kære bestyrelse for Det Kolde Gys

  Jeg ser frem til “høring”smødet på tirsdag omkring de nye bygninger.
  Jeres projekt ser spændende ud, og der er også en del ubesvarede spørgsmål, som jeg ser frem til at få svar på 🙂

  I sidste mail gav jeg jer feedback på jeres kommunikation, og jeg kan se at I har kvitteret ved at lave et par enkelte kosmetiske ændringer ift facebooksiden og en kommunikations-“strategi” i et mødereferat.

  Derfor vil jeg tillade mig, at komme med lidt mere feedback ift jeres kommunikation omkring de nye bygninger.

  Tegning af Ny Helgoland
  Selve teksten og bygningerne er svære at koble sammen til, hvordan det reelt kommer til at se ud. Derfor har jeg klippet og klistret en tegning sammen efter bedste evne, som er vedhæftet her.

  Jeg er sikker på at arkitekten ville kunne lave en visualisering, der er bedre end dette. Men min overbevisning er, at det ville være rigtigt godt for medlemmerne med en tegning, der giver et bedre overblik, og viser hvordan det kommer til at se ud.

  Ubesvarede spørgsmål

  Der står, at den kommende nye fællessauna skal “kunne huse gusaktiviteter og fællessegment hele året”

  Betyder det at man flytter gus permanent fra den store til denne mindre fællessauna hele året eller kun i sommerhalvåret?
  Hvis det bliver hele året, har man så taget i betragtning, at der vil være underkapacitet? Som det er lige nu, så er vores gus for det meste stuvende fulde med over 50 gæster pr gus, og som jeg læser jeres beskrivelse, så er der kun plads til 36 i den nye. Hvad ville i så fald være begrundelsen for at flytte gus hele året?
  Som jeg har oplevet det, så bliver fællessaunaen brugt meget lidt uden for gustiderne. Vi snakker om en håndfuld mennesker ift en kapacitet på ca 60.
  Hvis man flytter gus fra den store fællessauna, hvordan skal brugen af denne så være i fremtiden?
  I skriver: “Der foretages ikke ændringer i de eksisterende bygninger på nuværende tidspunkt”. Det læser jeg som, at den nuværende bygning med herresauna og -omklædning forbliver uberørt.
  Men er det rigtigt forstået at herrerne nu skal dele “brædderne” med fællessegmentet hele året? Og er dette ikke en reel nedlægning af herreafdelingen? Kan bestyrelsen godt tage sådan en beslutning uden om en generalforsamling – og hvis ja, er det så fordrende for medlemsdemokratiet og for bestyrelsens opbakning blandt medlemmerne?
  I skriver, at I ikke vil lave ændringer i de nuværende bygninger, fordi “Det er der ikke penge til.”
  Hvorfor søger man ikke opbakning på en generalforsamling til en mere visionær helhedsplan for brugen af Helgoland? Her skulle alle bygninger, det naturlige flow i løbet af dagen, medlemmernes ønsker for badeanstalten, kommunens ønsker for brugen af Helgoland osv tænkes ind i det.
  Damerne får en ny sauna og beholder en “lukket” afdeling. Det er fedt. På den måde har I jo også sikret jer, at mange damemedlemmer vil bakke op. Det er smart.

  I har selv skrevet og sagt tidligere, at selvom der er ca dobbelt så mange damemedlemmer som mænd, så kan I se at mændene er overrepræsenteret i antallet af besøg.
  Hvordan hænger dette besøgsflow sammen med jeres planer?
  Kan I se i besøgstatistikkerne om mændene kommer primært i herre- eller fællesafdelingen idag? Og hvad med damerne?
  Er det muligt at lægge besøgsstatistikkerne offentligt frem, så vi alle kan få den viden, hvis vi ønsker det?
  I skriver ift “hørings”mødet: “Det er kun de to bygningers disponering der bliver drøftet.”
  Jeg håber dog stadig på, at I vil svare på alle ovenstående spørgsmål på både møder, nyhedsbrev, fb opslag osv.

  Jeg tror, at det var alt fra mig lige nu.
  Som skrevet, ser jeg frem til mødet på tirsdag.

  De bedste hilsener
  —————————————————————-
  Dato: 9. december 2016
  Emne: Bemærkninger til de nye saunaer

  Der er et spændende projekt og jeg glæder mig til der bliver færdigt.

  Jeg er dog forundret over forslaget om, at ændre den nuværende herreafdeling til fællesområde. Det er OK at der i sommerperioden, hvor den nuværende fællessaune er lukket, planlægges fællesområde i herreafdelingen morgen og aften som sidste sommer.

  Jeg kunne godt tænke mig en fornuftig og begrundet forklaring på, hvorfor forslaget til nyt fællesområde kke omfatter både den nuværende herre- og dameafdeling til et stort fællesområde.

  Med venlig hilsen
  —————————————————————-
  Dato: 8. december 2016
  Emne: Vedr. de nye bygninger
  Kære bestyrelse,

  Allerførst en stor tak for jeres indsats for at skabe gode rammer om vinterbadningen på Helgoland!

  Ang. de nye bygninger:

  Jeg vil meget stærkt opfordre jer til at beholde fællesbadning og gusaktiviteter på det nuværende fællesområde og den nuværende fællessauna i vinterperioden, og lade os beholde vores separate herreafdeling. Det giver ikke mening at flytte aktiviteterne ind på herreområdet, hvor der vil være væsentlig mindre plads. Vi er netop kommet hjem fra gus i en stopfyldt fællessauna, og det vil ikke være en god idé at flytte det til en nyopført sauna med færre pladser.

  Hvis der er behov at omdanne den nuværende herreafdeling til fællesbadeområde i sommerperioden er det ærgerligt, men til at leve med. Derimod bør vi helt klart beholde de nuværende separate herre- og dameområder i vinterperioden, hvor fællesbadning og gus langt bedst kan ske i det nuværende fællesområde og hvor der ikke er nogen argumenter for at inddrage herreområdet til fællesområde.

  Venlig hilsen