Warning: Constant ABSPATH already defined in /customers/a/f/b/detkoldegys.dk/httpd.www/wp-config.php on line 23 marts 2015 – Det Kolde Gys

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 26. maj 2015

Den årlige ordinære generalforsamling i Vikingeforeningen Det Kolde Gys afholdes tirsdag den 26. maj 2015 kl 19.00 i Amager Bio, Øresundsvej 6, 2300 København S.

Medlemsforslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 5. maj 2015 kl 22.00. Forslag sendes til dkg@detkoldegys.dk eller til Kirsten Monrad Jensen, Blågårds Plads 10, 4.tv 2200 København N

Medlemsforslag optages på dagsordenen, hvis det er fremsat af mindst 30 medlemmer, eller hvis bestyrelsen er enig i at forslaget skal optages på dagsordenen.Forslag skal være formuleret således, at der kan stemmes ja eller nej til forslaget og evt økonomiske omkostninger ved forslaget skal angives.

Kandidater til bestyrelsen skal skriftlig melde og motivere deres kandidatur til bestyrelsen senest den 5. maj kl 22.00, på samme måde som ovenfor. Medlemmer er valgbare til bestyrelsen efter 2 års medlemskab.

Dagsorden omfatter følgende punkter :

 • Valg af dirigent, referent og stemmetællere
 • Bestyrelsens beretning
 • Godkendelse af årsregnskab
 • Godkendelse af budget for det kommende regnskabsår
 • Valg af formand, bestyrelsesmedlemmer og interne revisorer
 • Behandling af indkomne forslag
 • Eventuelt
 • Endelig dagsorden med tilhørende bilag, herunder årsregnskab, fremlægges på foreningens hjemmeside og til gennemsyn på Helgoland senest den 21. maj.

  Generalforsamlingen starter præcis kl 19.00 og slutter senest kl 22.00, så kom i god tid, så der er tid til registrering, en sandwich og en lille snak med hinanden.

  Bestyrelsen, den 17. marts 2015

  Du kan finde foreningens vedtægter her: Vedtægter

  Referat af bestyrelsesmøde den 9. marts 2015 kl 18.00

  Deltagere : Jørn, Brille, 2x Kirsten, 2x Thomas. Afbud fra Per

  Dagsorden :

  1. Fællessauna
  2. Fællestid
  3. Opsamling på udeståender i forb. m flytning og nedrivning
  4. Ordinær generalforsamling den 26. maj
  5. Næste møder
  6. Evt

  Fællessauna
  Kommunen har nu frafaldet kravet om at saunaen skal opfylde kravene til lavenergibyggeri. Der er herefter ikke flere udeståender. Vi håber på at byggetilladelsen kommer i indeværende uge. Fra byggetilladelsen ligger der, går der 14 uger før saunaen er færdig.

  Fællestid
  Gusmestrene har meddelt, at de ikke ønsker at guse i de små saunaer. Gus stopper derfor når fællessaunaen fjernes.
  Vi har fået 10 henvendelser med utilfredshed/bekymring om indførelse af fællestid.
  Vi har heldigvis også fået mange tilkendegivelser om at det nok skal gå alt sammen.
  Vi drøftede igen, hvordan vi bedst løser den store udfordring det bliver, at fællessaunaen forsvinder og at vi formentlig ikke kan bruge fællesafdelingen.
  Vi forudser at dameafdelingen bliver meget presset, og især når forårs og sommerbaderne begynder og gerne vil ned og sole sig. Og også vil i sauna. Det kan blive rigtig svært at få plads til alle, og vi er derfor stadig af den opfattelse, at vi bliver nødt til at deles om pladsen, når der er fællestid.
  Det er også indgået i vores beslutning, at vi er én forening. Vi er ikke to foreninger, med hver deres faciliteter. Vi er i en ekstraordinær situation og vi må derfor stå sammen og deles om vores faciliteter.
  Vi vil løbende vurdere hvordan det kommer til at gå, og vi vil tage punktet op igen på næste bestyrelsesmøde den 13. april, og hvis det er nødvendigt, eller vi finder bedre løsninger, vil vi ændre på fællestiden.
  Vi håber at alle medlemmerne har forståelse for at det er en ekstraordinær og tidsbegrænset situation, og har fokus på at vi er én forening, hvor der skal være plads til os alle.

  Opsamling på udeståender i forb. m flytning og nedrivning
  Jørn har tømt springerslottet, elektrikeren har afmonteret el, og slottet er parat til nedrivning.
  Fællessaunaen – der mangler kun reetablering af låse og afsluttende hovedrengøring. TT står for det.

  Ordinær generalforsamling den 26. maj
  Vi laver opslag om dato og tidsfrister for forslag og kandidater til bestyrelsen. Vi har kontaktet et damemedlem, der gerne vil kandidere til bestyrelsen.

  Næste møder
  Der er aftalt bestyrelsesmøde den 13. april, 7. maj og 19. maj

  Evt
  Lys på bro ud til Lille Helgoland defekt. TT kontakter elektriker og får fjernet lampen.
  Tegning af fællessauna lægges på hjemmesiden
  3. maj er der Svøm Ud fra Helgoland. Vi har tilbudt at vores faciliteter kan benyttes. Teambade kommer med livredder.
  Anne Mette Buch Bertelsen har tilbudt at afholde nogle yogaforløb i løbet af foråret på fællesafdelingen i weekenderne.

  Kirsten 11. marts 2015