Warning: Constant ABSPATH already defined in /customers/a/f/b/detkoldegys.dk/httpd.www/wp-config.php on line 23 april 2014 – Det Kolde Gys

Referat af bestyrelsemøde i Det Kolde Gys 22/4-2014

Til stede: Thomas Frisendal (TF), Thomas Trier (TT), Jan Houmand (JH), Nicolas Barnstein (NB), Kirsten Bech (KB), Kirsten Monrad (KM).

1. Valg af referent og ordstyrer

TF blev referent. TT er ordstyrer.

2. Godkendelse af indkaldelse til generalforsamlingen

Ekstern referent – KM fremskaffer. Forslag inden 13/5 kl. 16:00. G/F 22/5 kl. 19. Indkaldelsen lægges på hjemmesiden snarest.

3. Gennemgang og drøftelse og fastlæggelse  af forslag til nye vedtægter

KM fremlagde tilrettet forslag på baggrund af de indkomne kommentarer samt medlemsmødet den 7/4.

Bestyrelsen gennemgik forslaget grundigt og lavede enkelte justeringer.

4. Status økonomi og regnskab

Beholdning er 3,2 mio kr. efter alle udgifter er afholdt. Beholdninger er checket af KM og NB i weekenden. Regnskabet er så godt som klar til revision, som aftales med revisorerne inden længe.

Budget aftales på næste møde.

5. Status fællessauna

Ansøgning om bemyndigelse til at søge byggetilladelse er sendt afsted.

Næste møde i saunagruppen er den 30/4, hvor en færdig skitse fremlægges af arkitektene. Forslaget færdiggøres så det kan fremlægges til beslutning på generalforsamlingen.

6. Generel orientering og opsamling på udeståender, herunder fotosagen og lysprojektet

Fotosagen: Billederne blev fremsendt i to omgange. Fotograferne har fået et mindre honorar. Advokaten har udarbejdet udarbejdet dokumenter, der skal sikre at billederne ikke videregives til andre. Fotograferne ønsker at anvende 7 af billederne. 2 af disse indeholdt genkendelige personer. Vi kan derfor kun acceptere 6 billeder. Vi mangler underskrift fra fotograferne på advokatens aftaleforslag, og derefter er sagen afsluttet.

Lysprojektet: Lys-firmaet påstår at have en aftale om konsulentbistand. JA har ikke bekræftet eller afkræftet. Lys-firmaet har fremsendt kopier af en masse emails, men der er foreløbig intet konkret om en aftale. KM arbejder videre med sagen.

7. Fastsættelse af møder op til gf og forberedelse af denne

Kontortid lørdag 3/5 kl 11-12 er TT og KB.

Standerstrygning 22/5 kl 18, KB og JH.

Bestyrelsens forslag til dirigent er aftalt (samme som sidst).

Bestyrelsesmøde 13/5 kl. 19:00, hvor generalforsamlingens forberedelse aftales.

8. Eventuelt

Udstilling af billeder malet af medlemmer? Bestyrelsen afviser.

KM laver samlet kalender for maj inkl. udlån af fælleshus til Team Bade og de andre aktiviteter.

Friluftsrådet arrangerer oprydning på strandene i Danmark den 10. maj.

Sidste gus er den 14/5. Fællessauna lukkes ca 1/6 afhængig af antallet af strandgæster.

Bestyrelsen henstiller, at man viser hensyn til folk på stranden og tager et håndklæde om sig på fællesarealet også af hensyn til vores aftale med Team Bade. Det samme gælder de dage, hvor Team Bade bruger fælleshuset.

Fælles omklædningsvognen skal skubbes ind på land. TT kontakter dem, der satte den på plads.

Rengøring har skiftet tidspunkt til om morgenen 3 gange om ugen.

TF 26. april 2014

Ordinær generalforsamling i Det Kolde Gys Tirsdag den 27.maj 2014 kl 19.00

Der indkaldes til

Ordinær generalforsamling i Det Kolde Gys
Tirsdag den 27.maj 2014 kl 19.00

Generalforsamlingen afholdes i Amager Bio, Øresundsvej 6, 2300 København S

Dagsordenen vil omfatte følgende punkter:

1 Valg af dirigent, bestyrelsen foreslår ekstern dirigent
2 Valg af referent, bestyrelsen foreslår ekstern referent
3 Valg af 4 stemmetællere
4 Formandens beretning
5 Godkendelse af årsregnskab 2013/14
6 Forslag
7 Budget 2014/15, herunder fastsættelse af kontingent og indmeldelsesgebyr
8 Valg af kasserer. Nicolas Barnstein modtager ikke genvalg. Thomas Frisendal modtager valg som kasserer
9 Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer. Jan Houmann modtager genvalg
10 Valg af 2 interne revisorer
11 Eventuelt
Forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest tirsdag den 13. maj kl 16.00. Send til dkg@detkoldegys.dk eller med post til Kirsten Monrad Jensen Blågårds Plads 10, 4.tv 2200 København N
Bestyrelsen kommer med forslag om fællessauna på fællesafdelingen og et samlet sæt nye vedtægter.
Endelig dagsorden med forslag, samt det reviderede regnskab for 2013/14, ligger til gennemsyn i fælleshuset på Helgoland og sættes på foreningens hjemmeside senest torsdag den 22. maj.
Generalforsamlingen stopper senest kl 22.00
Kom i god tid, så der er tid til registrering, udlevering af stemmesedler og især snak med hinanden.

På bestyrelsens vegne

Kirsten Monrad Jensen, 23.april 2014