Warning: Constant ABSPATH already defined in /customers/a/f/b/detkoldegys.dk/httpd.www/wp-config.php on line 23 oktober 2010 – Det Kolde Gys

Referat fra ekstra-ordinær generalforsamling 25. oktober 2010

Download som .PDF her…

Referat fra ekstra-ordinær generalforsamling mandag 25. oktober 2010 kl. 19.00 på Loftet
Dagsorden
1 Velkomst
2 Valg af referent
3 Valg af dirigent
4 Forslag om bygning og indretning af bygning
5 Forslag om budget på 1. million i byggebudget til bygning af huset.
6 Evt.
Ad 1: Lis Meyer blev valgt som referent.
Ad 2: Ole Plougmann blev valgt som dirigent.
Ole konstaterede at Generalforsamlingen var lovligt indkaldt. Efter generalforsamlingens godkendelse
af dagsordenen gik man over til punkt 4.
Ad4: Jørn fra byggeudvalget gennemgik først en kort beskrivelse af planerne for Nyt Helgoland og
oplyste om det hidtil bebyggede af den oprindelige plan.
Derefter gik man over til Indretnings- og byggeudvalgets forslag til den nye sauna og fællesrum.
Jørn oplyste om, at bestyrelsen havde nedsat et Indretnings- og byggeudvalg bestående af 16 DKGmedlemmer,
som havde afholdt i alt 4 møder á ca. 2 timer, hvor udvalget i detaljer havde
gennemgået især udformningen af den nye fællessauna.
Alle referaterne fra møderne ligger nu på DKG-hjemmesiden takket være Roar og Kitty. Hvis man
er interesseret kan man læse dem her. Se også bilag.
Der er tale om et nyt fælleshus på samlet 48 m2 med en fællessauna på i alt 18. m2, altså lidt større
end de nuværende saunaer, og 30m2 klublokale.
Selve fællessaunaen omfatter bænke i 3 niveauer saunaovnen i hjørnet, 2 vinduer, et til øst og et til
syd.
Der er plads til 21. mennesker, idet der er afsat plads til stående personer også
Derefter fulgte en beskrivelse af udsigten ud over Øresund, alt efter hvilken størrelse vinduer som
blev valgt.
Den endelige placering af vinduerne er endnu ikke fastlagt. Byggeudvalget arbejder videre med
forslaget. Tagudhænget på huset er droppet af hensyn til lysindfaldet, og begge døre i huset vender
mod syd. På den måde adskiller bygningen sig en lille smule fra de øvrige 2 vi har i forvejen.
Før det endelige udkast kan foreligge skal arkitekten med på råd og Københavns Kommune skal
godkende råhuset.
Derefter var der spørgsmål fra salen:
Jørn spurgte hvorfor kun 18 km2 fællessauna?
Jonathan ville gerne vide, hvem der skulle betale for meditationshusets opførelse.
Jørn oplyste, at størrelsen af fællessaunaen er fastsat af Indretnings- og byggeudvalget og med 16
siddepladser og 6 ståpladser så må saunaen sammen med de 2 midlertidige saunaer kunne dække
behovet indtil vi får opført de 2 panoramasaunaer som er med i den oprindelige plan.
Desuden har DKG brug for et fælleslokale af en vis størrelse til samvær for medlemmerne efter
badet og også til at få nogle af vore gamle ting og sager ophængt og som fortæller foreningens lange
historie fra 1929.
Med hensyn til meditationshuset, så er det ikke finansieret endnu. Da det er med i den oprindelige
plan for Amager Helgoland så er det Københavns Kommunen der skal betale for opførelsen, hvis
ikke meditationshuset kan blive privat sponsorfinancieret.
Jørn var stadig i tvivl omkring størrelsen af fællessaunaen, som skulle være så stor på bekostning af
fællesrummet, men det er stadigvæk en afgørelse som er truffet i udvalget
Inge Merete ønskede bedre trapper i stedet for fællesrum og sauna.
Annelise synes at vi skulle give afkald på klubhuset til fordel for noget som forbedrede vores
badeforhold og det gjorde jo bl.a. saunaen.
Anders oplyste hertil, at foreningen havde stærkt brug for et fællesrum, hvor DKG-medlemmerne
igen fælles kunne sidde og hygge sig lidt efter badningen og møde hinanden på tværs af den
kønsopdelte forening. Samtidig mangler DKG et sted til alle vores gamle ting og sager.
Annette oplyste, at vi altid havde haft fælleslokaler på Det gamle Helgoland havde vi en Kongressal
vi fælles kunne mødes i.
Desuden skal der i forlængelse af vores nye klubhus bygges fællesomklædning for offentligheden,
hvor vi håber at kunne lægge billet ind til brug for tiden udenfor åbningstiden, således at vi på den
måde også får omklædning til den nye fællessauna.
Tom spurgte hvad forskellen på rigtige saunaer og midlertidige saunaer var.
Hertil kunne Anders oplyse, at de 2 midlertidige i dame- og herreafdelingen var opført med mindre
isolering og luftventilation som en nødløsning, fordi de to rigtige panoramasaunaer ikke endnu er
opført efter planen for det samlede Amager Helgoland.
Villy ville gerne vide hvorfor man ikke byggede fælleshuset helt ud til vandet.
Jørn oplyste hertil, at DKG kun kan bygge indenfor de dertil afstukne byggefelter som er planlagt i
den oprindelige plan for Amager Helgoland, som er vedtaget i Københavns Borgerrepræsentation.
Ole så gerne at man fjernede træet mellem vinduerne, så vi fik endnu mere udsyn.
Jørn kommenterede hertil, at vinduernes placering og størrelse stadigvæk var til diskussion, og en
løsningen herpå skulle findes sammen med arkitekten og Københavns Kommune.
Der blev også forespurgt, hvorvidt udvalget havde overvejet vinduer i taget eller om vinduerne ikke
kunne komme helt op til loftet.
Tagvinduer kan ikke lade sig gøre og der er en grænse for vinduernes størrelse.
Kirstine fortalte at vinduerne var blevet diskuteret meget i udvalget og at der også var et forslag
med rundstok i hjørnet.
Lola spurgte om udvalget havde taget vejrguderne med på råd i planlægningen. I den tid Lola havde
været medlem af DKG, så havde vinterstormene stille og roligt taget en bid af Helgoland hvert år,
Jonathan gik ind for at vi fik runde vægge i saunaen, men også her er detailplanlægningen ikke
endeligt på plads.
Der blev herefter stemt om opførelsen af en bygning i den pågældende størrelse med opdeling som
forevist.
Forslaget blev vedtaget med stort flertal, dog stemte 5 imod og 4 undlod at stemme.
Dirigenten konstaterede at forslaget fra Indretnings- og byggeudvalget var vedtaget
Ad 5: Her var det af bestyrelsen foreslået vedtagelse af et byggebudget på op til 1.000.000 kr. til
opførelse af en ny bygning på 48 m2
Jørn forklarede at råhuset nok ville sluge 500.000 – 700.000 tusinde og indretning og
Sauna sagtens kunne løbe op i 200.000 – 300.000 .
Det tidligere byggeri af 2 råhuse til damer og herrer med efterfølgende indretning af de midlertidige
saunaer var jo løbet op over 2. mil. kr.
Jørgen foreslog på Indretnings- og byggeudvalgets vegne, at DKG skulle bruge nogle bedre
materialer denne gang, fordi vores nuværende omklædningsrum hverken kunne tåle vand eller skidt
på gulvet og at det allerede havde været nødvendigt med linoleum på trægulvet i herrens
omklædningsrum.
Niels Smed kunne stadig ikke forstå, hvordan sådan et træskur på 48 m2 kunne løbe op i en million
og han efterlyste byggeregnskabet for det første byggeri så man kunne følge udviklingen.
Kitty ville også meget gerne se byggeregnskabet for de sidste huse, hvis hun skulle kunne stemme
for bevilling af 1.000.000 til nyt byggeri.
Preben forklarede Kitty og Niels, at bestyrelsen intet havde at skjule og regnskabet havde været
fremlagt på Helgoland og godkendt.
Kassereren følte sig presset tidsmæssigt og derfor ikke mente han var forpligtet til igen skulle finde
de gamle bilag frem. Kirsten Monrad og Niels Hald havde, som lovligt valgte revisorer i DKG på
medlemmernes vegne, godkendt alle bilag i den tidligere byggesag. I øvrigt var byggeregnskabet
alle fremlagt og vedtaget i regnskaber på de forskellige ordinære generalforsamlinger op til 2010.
Klaus mente at der skulle byggestyring til på det nye byggeri, så man løbende kunne finde ud af,
hvad det kostede.
Søren mente, at når man havde valgt en bestyrelse så måtte man også have tillid til den.
Brille-Jan mente at man måtte kikke fremad og ikke blive ved at dvæle ved det gamle.
Kassereren lovede tlsidst, at repræsentanter for Byggeudvalget kunne få indsigt i det gamle bilag i
byggeregnskabet fra de tidligere opførte huse og man gik derefter over til afstemning.
Herefter blev forslaget om at bruge op til en million på et nyt med klubhus og fællessauna vedtaget
med et stort flertal, dog stemte en imod og 3 undlod at stemme.
Dirigenten kunne så konstatere, at bestyrelsens forslag var endelig vedtaget og opførelsen af huset
kunne påbegyndes.
Ad 6: Dirigenten påpegede, at der under eventuelt ikke kunne tages beslutninger.
Anni Hedward forespurgte om man ikke kunne gøre noget ved trapperne på Amager Helgoland.
Kitty spurgte til det nye låsesystem
Kirstine fortalte at hun havde en god ide med hensyn til trapper.
Anders svarede, at bestyrelsen i lang tid havde diskuteret trapper på Helgoland og bragt sagen op i
Forvaltningen. Det er stadigvæk Københavns Kommune, der vedligeholder og fornyer
udenomsarealerne på Amager Helgoland, og DKG skal derfor passe på hvad vi begiver os ud i af
økonomisk og juridiske forpligtelser på badeanstalten. Med hensyn til elektronisk låsesystem
arbejder bestyrelsen på, i samarbejde med Forvaltningen, at indføre elektroniske låse på alle døre i
forbindelse med indvielsen af den nye fællessauna og klubhus.
Jørn spurgte om ikke rengøringen på herreafdelingen kunne blive bedre.
Bestyrelsen arbejder på at styrke rengøringen på herreafdelingen med en hjælper.
Til sidst var der en klar stemning for, at hvis der blev overskud på byggekontoen, så skulle pengene
gå til forbedring af trapperne.
Generalforsamlingen sluttede kl. 22.08
Ole Plougmann Anders Hjorth
Dirigent Formand

Seneste referater

Referat fra bestyrelsesmøde 22. februar 2011

Dagsorden

  1.  Siden sidst
  2.  Evaluering af dåb 2011
  3.  Økonomi og medlemstal, herunder liste over udmeldte DKG-medlemmer pr 15. februar 2011
  4.  Nyt fra dame- og herrerepræsentanter
  5.  Status på nybygning, herunder indstilling fra byggeudvalget.
  6.  Nyt elektronisk låsesystem pr 1. oktober 2011
  7.  Nyt fra VID og BWA, se hjemmesiderne  www.vinterbader.com og www.winterswimmer.eu
  8.  Evt

AD 1

Der har været afholdt ordinær generalforsamling i Brugerrådet for Amager Strandpark (BAS), hvor det kom frem at der ville blive opført et  ”Vandforsamlingshus”  i det nordlige byggefelt mellem vendepladsen og  broen til Amager Helgoland. Projektet kan ses på Amager Øst Lokaludvalgs hjemmeside. Vandforsamlingshuset skal indeholde aktiviteter i forbindelse med vand primært til unge, men kan også bruges af andre, herunder DKG. Projektet gennemføres uden på forhånd at have sikret sig alle kommunale tilskud og skal samarbejde med det Maritime ungdomshus ved Sundby Sejlforening.

Samtidig skal den nordlige ende af Amager Strandpark beplantes ordentligt og have mere belysning.

Lars Amelang fra Team Bade har nu henvendt sig til Københavns Kommunens jurist vedrørende spærring af adgangsvejene til Amager Helgoland, så vi må se hvad der kommer ud af dette forsøg. Lars Amelang  har hele tiden været i brechen for  DKG,  hvilket foreningen selvfølgelig er rigtig glade  for. Sagen omkring de spærrede adgangsveje til Amager Helgoland har kørt siden efteråret 2009 og der har været adskillige skriverier i sagen. Sidst er Overborgmesteren i København og Økonomiforvaltningen draget ind i sagen og har lagt pres på Erhvervsselskabet I/S Amager Strandpark for en løsning, men uden resultat.

Der har været dåb i Vikingeforening Isbjørnen i Ålborg, hvor formanden deltog. Klubben har nu 850 medlemmer  og er aktiv i samarbejdet omkring Vinterbadere i Danmark

AD2 

Der er lavet video fra Showet og dåben på Amager Helgoland, og så meget som muligt af videoen bliver lagt ud på DKG-hjemmesiden.

 Arrangementet med dåb og show på Amager Helgoland 2011 forløb over al forventning med 42 dåbskandidater. Der var ikke fuldkommen overensstemmelse mellem de tilmeldingslister som bestyrelsen på forhånd havde indsamlet og de skrællinger som mødte op til selve dåb. Neptun besluttede at selve udstedelsen af dåbsbrevene måtte vente til om aftenen, da dåbsbrevene derved ikke ville blive behæftet med fejl.

Arrangementet i Amager Bio var vel tilrettelagt, men salen er noget for stor når tilslutningen til festen ikke er større end 120 personer. Maden blev rost og der var nok af den, så alt i alt var det en veloverstået dåb 2011.

Da der nu er en ny og velfungerende forpagter af restaurenten vender DKG tilbage til Sundby Sejlforening næste år til dåben den 4. Februar  2012. Salget af billetter de 150 til dåbsfesten bliver efter ”først til mølle-princippet”.

Der kunne også godt bruges 1 time mere mellem dåb op Amager Helgoland og Dåbsfest til alle dem som er involveret begge steder.

AD 3

Vi var ved udgangen af 2010 godt 2100 medlemmer i Vikingeforeningen Det Kolde Gys, fordelt med 2/3 dele damer og 1/3 del herrer. Heri blandt findes en del børn og en del medlemmer som er fyldt 80 .

Der er ca. 70 på ventelisten, som tages ind til efteråret.

Desværre er der ud af de samlede 2100 DKG-medlemmer ca. 300 som ikke har betalt deres kontingent rettidigt. Derfor fjernes restanterne fra DKG-medlemslisten og opføres på en særlig liste over medlemmer som ikke længere er aktive.

Bestyrelsen ved godt at der kan ske fejl og at vi har en del uanbringelige indbetalinger, som ikke kan placeres, men da vi har rykket en gang må det nu være op til de enkelte at rette henvendelse.

Problemet med manglende kontingentbetaling for foreningsåret 2011/2012 løses, ved at der udsendes opkrævninger på PBS og medlemsregistreringen overflyttes til vores nye finans- og administrationssysten ”Konventus”. Bestyrelsen har også planlagt overgang til elektroniske nøgler/chip for det enkelte medlem. Den fysiske nøgle skal udskiftes med chip med virkning fra den 1. oktober 2011. Det betyder at der kun er adgang til Amager Helgoland for betalende DKG-medlemmer.

Hvis du finder dig selv på listen over inaktive medlemmer og mener du har betalt kontingent for 2010/2011 så ring på telefon 50421850  og lad os finde ud af, hvad der er gået galt.

AD 4

Der er indkøbt en motoriseret snefejemaskine, således at vi kan få fjernet alt den nyfaldne sne på gangarealerne med det samme inden det bliver trampet fast.

Jan Fischer og Bent Jørgensen vil betjene snefejemaskinen.

Der er kommet klokke op ved indgangen til dameafdelingen, således at der kan ringes når herrerne kommer ind på dameområdet. En tilsvarende klokken forefindes allerede på herreafdelingen for brug, hvis damerne ønsker at benytte trappen til land.

AD 5

Byggeudvalget er kommet med en indstilling til bestyrelsen omkring fællessauna og klubhus. Indstillingen fra byggeudvalget er tiltrådt af bestyrelsen og der skal nu indgås juridisk bindende aftaler for det nye byggeri. Formand og kassereren bemyndiges til at indgå de juridisk bindende aftaler på DKG’s vegne med  Jørn Johansen som bisidder for Byggeudvalget, således at byggeriet kan gå i gang efter den  officielle åbningsperiode slutter  ultimo august 2011. Byggeriet planlægges til at være færdigt inden jul.

AD 6

Som følge af den tragiske drukneulykke på Amager Helgoland der nu kommet hjertestarte op på herre- og dameafdelingen. De første hold ”Sikkerheds-ambassadører” har fået kursusbevis for Deres gennemførelse af tilhørende kursus. Der er sammen med hjertestarteren opsat en udførlig brugsanvisning som hjælp ved en ulykke med hjertestop.

Der forefindes desuden en beredskabstaske over hver hjertestarter med tæppe, megafon, lommelygte og diverse anden sikkerhedsudrustning. Sikkerhedsudvalget indskærper, at der ikke under nogen omstændigheder må pilles ved sikkerhedsudstyret undtaget ved ulykke. Pilleri og hærværk på sikkerhedsudstyret vil medføre omgående bortvisning fra DKG.

Der indkøbes også to redningsbårer som opstilles ved siden af hver hjertestarter.

Københavns Kommune har bidraget 75.000 kr. og DKG med 25.000 kr. til denne øgede sikkerhed på Amager Helgoland.

Bestyrelsen og sikkerhedsudvalget skal igen henstille til alle DKG-medlemmerne om at holde broen og redningsvejene fri for cykler.

AD 7

Det planlagte elektroniske låsesystem indføres som nævnt den1.oktober 2011. Bestyrelsen er i gang med at vælge det nye elektroniske løsesystem. Der kommer nærmere instruks omkring nøgleombytningen til chip.

AD 8

Vinterbadeforeninger i Danmark (VID) afholder næste landsmøde 2. april hos Vikingeklubben Jomsborg i Århus, hvor repræsentanter for de nu 60 danske foreningen deltager. Der er nu 18.000 aktive vinterbadere i VID og den nye hjemmeside er på plads. Se www.vinterbader.com

Den nye internationale vinterbadeklub Baltic Winterswimmwe Associaton (BWA) er begyndt at tage form. Der er 9 medlemmer i klubben og der er Danmark, Tyskland, Polen, Rusland, Estland, Letland, Litauen, Finland og Sverige. Hvert land skal have sin egen hjemmeside i lighed med VID og sin egen kontaktperson. Der planlægges et internationalt vinterbadetræf på Amager Helgoland lørdag den 12. maj 2012 kl. 12.00. Det internationale Østersø- vinterbadetræf skal være selvfinansieret, hvor hver enkelt deltager betaler deltagergebyret selv. Der budgetteres med et deltagergebyr på 50 Euro.

AD 9

Bestyrelsen henstiller kraftigt til alle DKG-medlemmerne om hold en sober og saglig tone over for hinanden på DKG-hjemmesiden under det frie debatforum, hvilket absolut ikke behøver at medføre en ringere debat. Ytringsfriheden skal have vidde grænser i DKG, men det betyder ikke at dansk lovgivning på området kan tilsidesættes.

Ligeledes så hører salg af børnetøj ikke hjemme i dette frie debatforum på DKG-hjemmesiden, men måske kunne vi få oprettet en ”krambod” eller lignende et andet sted på siden.

AD 10

Der afholdes ordinær generalforsamling i DKG torsdag den 12. Maj 2011 kl. 18.00. Indkaldelse følger.

Standerstrygning tirsdag den 17. Maj 2011 kl. 18.00. Indkaldelse følger.

Næste bestyrelsesmøde afholdes den 21. Marts 2011. 

Referat fra bestyrelsesmøde den 25. oktober kl. 17.00 på Loftet

1. Siden sidst
Der har i den sidste tid været en del henvendelser til bestyrelsen omkring forholdene både
hos herrerne og hos damerne. Det gælder mest medlemmer, der føler sig forstyrrede af børn
eller mobiltelefoner og i det hele taget af andre medlemmer.
Bestyrelsen vil gerne appellere til at alle DKG-medlemmer, om at tage hensyn til hinanden
og prøve at løse problemerne i mindelighed ved at sige fra overfor de medlemmer, som evt.
overtræder foreningens regler ved forskellige handlinger. Ellers skal der afleveres en
skriftlig klage til bestyrelsen.
Fristen for kontingentbetaling var den 1. oktober. Det ligger desværre lidt tungt for nogle få
DKG-medlemmer med at få betalt kontingent til tiden.
Bestyrelsen går ud fra at alle medlemmer, som bader på Amager Helgoland er interesseret i
at være medlem af DKG og derfor bare har glemt kontingentbetalingen.
Bestyrelsen går nu i gang med en nødvendig rykkerprocedure og så håber vi at problemet
bliver løst. Om ikke andet så får vi jo på et tidspunkt nyt elektronisk låsesystem, der skal
jo ske en nøgleombytning, og restanterne får derved forment adgang til badeanstalten.
Bestyrelsen arbejder også på at få maillister op at stå så vi nemmere kan informere især den
yngre del af medlemmerne, og vil derfor opfordre alle medlemmer til at opgive mailadresse.
Lars Ammelang, chef for Team Bade i Københavns Kommune, har haft 25 års jubilæum,
hvor 2 fra bestyrelsen afleverede en flaske og en tale som tak for de mange år, vi har haft et
godt samarbejde både med ham og hans medarbejdere.
Der er et arrangement i herreomklædningen den 6. november 2010 i samarbejde med
Copenhagen.dox med visning af film. Herrernes omklædning vil være lukket det meste af
dagen (8-20). Saunaen kan bruges men omklædning skal foregå udenfor.
Der var hovedrengøring hos herrerne den 10. oktober og der bliver gjort hovedrent hos
damerne den 31. oktober, med foreløbig tilslutning af 12 personer, som så får frokost på
Cafe bagefter (Sundby sejl har generalforsamling).
2.. Økonomi og medlemstal
Der er ved at blive optaget mange nye medlemmer i DKG, således at vi kan imødese et
kommende byggeri uden at bekymre os om likviditet til driftsudgifter.
Når vi har fået sluses de nye medlemmer på plads så tæller medlemsskaren ca. 2.000
medlemmer, men vi ved endnu ikke hvor mange, der er sprunget fra, fordi der stadigvæk
er alt for mange som endnu ikke har betalt kontingent.

2. Aftenens Generalforsamling
Jørn er ved gøre klar til fremlæggelse af de 2 punkter på aftenens generalforsamling
og der er blevet udarbejdet noget materiale til brug for samme.

3. Evt.
Der aftales ikke et nyt møde i dag, da der foregår flere andre ting i november, som der
skal bruges tid og kræfter på.