Warning: Constant ABSPATH already defined in /customers/a/f/b/detkoldegys.dk/httpd.www/wp-config.php on line 23 juni 2009 – Det Kolde Gys

Bestyrelsesmøde i det kolde Gys torsdag den 18. juni 2009

Dagsorden.

1.    Siden Sidst
2.    Konstituering. herunder udvalg
3.     Evaluering af generalforsamling, samt aktiviteter for sæsonen 2009/2010
4.    Økonomi og medlemstal
5.     Status på Helgoland
6.    Nyt fra Dame- og Herrerepræsentant
7.    Administrative rutiner i fremtiden
8.    evt.

AD 1.
Badeanstalten er nu åben for offentligheden og indtil den 31. august 2009 deles gysere og
offentlige gæster om det fine dæk vi har at ligge på. Foreningen kan da godt være lidt bekymret
på offentlighedens vegne, idet vi jo har fået bygget egne klubhuse medens der for andre badere
endnu ikke er udsigt til opførelsen af noget som helst, udover man har sørget for tørrevejr til liv-redderne.

Der har i perioden efter åbningen desværre også været et udslip af kloarkvand, så badning har
været forbudt i nogle dage.  Desværre har foreningens jungletrommer ikke fungeret så godt med
hensyn til at orientere, da bestyrelsen ikke selv er blevet ordentlig underrettet. Men for fremtiden vil vi prøve at få sådanne beskeder på hjemmesiden omgående, ligesom der vil være opslag på bade-anstalten således at man ikke kommer ned og bader f.eks. om morgenen uden at opdage at vandet faktisk er forurenet,

Stålcontaineren er flyttet hen ved siden af Kongressalen og med tiden skal den beklædes med grønne brædder således at den kommer til at hænge sammen med vores skur. Dette giver et mindre
overdækket mellemrum , som evt. kan bruges til værksted for det Kolde Gys.

Vi har repræsenteret foreningen ved dåben i Nyborg, hvor der som sædvanlig blev afholdt et dejligt
Arrangement.

Der har været standerstrygning for sæsonen 2008/2009, hvilket denne gang var udvidet til et helt
Arrangement og ikke bare en sang og en lille en. Dette kan vi takke flere af de nye medlemmer for
di de tog initiativ til at der skulle være et lille orkester som supplement til tropaduren og at der
også blev arrangeret lidt at spise. Bestyrelsen vil gerne sige tak til de nye som tog dette intiativ og
også tak til alle de frivillige som hjalp til.

Røde Arnes aske er blevet spredt fra Helgoland, hvilket var et mangeårigt ønske fra ham selv, og
takket være vores medlemskab af Fugl og Fisk har vi nu mulighed for at stille båd til rådighed,
idet vi desværre jo ikke længere må kaste asken i vandet direkte fra badeanstalten. Efter højtidelig-heden var der et arrangement i Sundby Sejlforening.

AD 2
Dette er det første oficielle møde efter sommerferien og normalt plejer en bestyrelse at konstituere
sig efter et valg, men her er der jo tale om at bestyrelsen vælges efter de opgaver som i forvejen
ligger på de poster man bliver valgt til. Derfor fortsætter bestyrelsen deres arbejde og med hensyn
til udvalg så er der for øjeblikket vedtægtsudvalget og indretningsudvalgnene, men arbejdet  der vil først blive aktuelt efter sommerferien.

AD 3.
Den ordinære generalforsamling var flyttet tilbage til Kofoeds skole, hvor bestyrelsen før i tiden af-
holdt generalforsamlingen, indtil utilfredse medlemmer bad om at få et andet sted. Kofoeds skole
festsal  passer fint, idet der kan være lidt eller mange og det er altid umuligt at forudse hvor mange
vi bliver.  Generalforsamlingen blev afholdt i god ro og orden og referatet er hængt op på Helgoland
og  kan ses på hjemmesiden for dem som ikke var med.

Hvad angår de næste aktiviteter i foreningen så er disse jo allerede fastlagt i Gysernyt, men bestyrelsen vil bestræbe sig på at fastlægge fremtidige aktiviteter i så god tid at alle er ordentlig
Orienteret  og vi modtager da også gerne forslag og initiativer fra medlemmerne, blot skal arran-
gementet  være inden for rammerne af hvad der vil kunne kaldes klubaktiviteter.

AD 4.
Der er nu kommet penge i kassen og økonomien er fint kørende, ikke mindst fordi omkring 400 medlemmer valgte at efterkomme bestyrelsens opfordring og betale kontingentet for næste sæson
forud, således at vi kunne holde gang i hjulene uden at skulle låne. Udover bestyrelsens tak vil alle som har forudbetalt deres kontingent  modtage et eksemplar af foreningens sangbog.

Hvad angår bilag for 2007/2008 så er regnskabet jo godkendt på generalforsamlingen, men da be-
styrelsen lovede det kunne ses og dagen desværre glippede for kassereren, så er der mulighed den første søndag i september mellem kl. 11-12.00. inde i kongressalen.

AD 5
Der bliver arbejdet på at gøre forvaltningen og dens borgmestre opmærksomme på at 2. etape af
Helgoland mangler, og det er da også indtrykket at flere borgmestre er mere lydhøre nu, udover at
Frederiksbergs viceborgmester pludselig også viser interesse for Helgoland, hvor Frederiksberg før
helt holdt sig udenfor.

Bestyrelsen er også underrettet om at vi ved samarbejde med forvaltning måske kan få tilført penge
til byggeri via feriefonden, og alle muligheder må som sagt prøves både hvad angår fælles byggeri
men selvfølgelig også DKG´s egne muligheder.

Team bade skulle indhente tilbud på handicaptrapper til herre+ og damebassinet, men der er ikke blevet orienteret om noget yderligere tiltag i forbindelse hermed.

Vi mangler i allerhøjeste grad også piggene omkring lågen til Helgoland, idet alt for mange kryber
over gelænderet og dette giver alt for let spil for hærværk og indbrud.

For mange ikke medlemmer tiltager sig adgang til DKG’s omklædningsrum og uanset om det
er synd for de enkelte, at der ikke findes omklædningsfaciliteter, så skal man altså være medlem af DKG for at benytte vores omklædningsrum.  Derfor husk at låse dørene og lad også selv være med at tage venner og bekendte med ned at bade for det er ikke tilladt.

Bestyrelsen ved godt at mange medlemmer har spurgt til cykelstativer på hver side af broen, men
vi kan kun gøre opmærksomme på dette ønske, idet det er Strandparkens område.

Ad 6
Damerepræsentanten efterlyser gule striber på plankerne, hvor niveauforskellen er, idet folk falder,
da de ikke ser at næste trin ligger længere nede. Ligeså ønskes håndtagene i saunaen både hos herrer
og damer ændret,  idet de sidder i vejen når man læner sig op ad væggen, udover at man kan brænde
sig slemt på håndtagenes metalstykker.

Et nyt gulv i saunaen er ligeledes på programmet, idet alt skidt og møg brænder fast i trægulvet. Der
skal simpelthen en speciel gummibelægning på gulvet både i saunaen og i forgangen, hvilket også vil lette rengøringen.

Bestyrelsen vil prøve at undersøge muligheden for at få det gjort mens solen stadigvæk skinner og
det ikke vil være så slemt, at saunaen bliver lukket en periode. Vi vil jo kunne benytte glasdøren som indgang og helt lukke af i den anden ende, hvis gangen også skal ordnes.

Bestyrelsen skal også holde sig bedre orienteret om foreningens el-forbrug, men for øjeblikket er det svært at få aflæst målerne, da de sidder i et aflåst rum. Preben vil prøve at finde ud af noget
således at vi kan følge med i hvad foreningen bliver pålagt af betaling for strøm.

Der er også et udestående med en generalforsamlingsbeslutning om fællesbad og sauna på herreaf-
delingen, hvor tidspunkterne endnu ikke er fastlagt. Bestyrelsen prøver i øjeblikket at a’jourføre sig
om, hvornår der ikke er alt for meget tryk på saunaen i herreafdelingen, da jo langtfra alle herrer har været med til at træffe beslutningen.

AD 7
Foreningen er jo blevet en stor forening og dette kræver jo så også en langt større indsats fra be- styrelsens side. Vi vil fremover prøve at organisere os bedre og dernæst se om vi kan få noget hjælp fra enten frivillige eller nogen som gerne vil tjene en skilling med hjælp til f.eks. noget af det meget
rutineprægede arbejde, der nu tager vældig meget tid. Fremover skal også etableres en fast telefon- tid hver uge. hvor man kan få besvaret eventuelle spørgsmål, således at mange af de samtaler som
enkelte fra bestyrelsen tager daglig kan reduceres væsentligt. Vi må se i øjnene at så stor en for-
ening kræver mange flere faste administrative rutiner.

Hvad angår vores debatforum på hjemmesiden så bliver det jo flittigt brugt, men siden er jo kun beregnet til at give alle medlemmer mulighed for at komme til orde, så de kan udøve kritik eller ros medlem til medlem, så der er ingen der skal forvente at bestyrelsen besvarer indlæg på denne side.

Vil man klage over eller til bestyrelsen over et eller andet konkret , så skal bestyrelsen modtage dette i brevform, før man kan forvente et få et svar.

AD 8
Næste møde bliver den 25. august 2009 kl. 18.00

God sommerferie til alle.

Referat fra ordinær generalforsamling 25. maj 2009

3. juni 2009

Referat fra ordinær generalforsamling 25. maj 2009 på Kofoeds skole.

Formanden bød velkommen og bad om et minuts stilhed for at mindes årets døde DKG-medlemmer.

Derefter bad formanden om ordet fordi bestyrelsen ønskede at 10 og 25 års nåle skulle
uddeles nu, ligesom Isbjerget og Kruset skulle videregives til nye medlemmer.

10 års nåle fik Tove Johansen, Pia Mia Larsen, Britta Scharff, Randi Stokholm

25 års nåle fik Keld Lundquist, Annette Lundquist, Niels Smed, Christa Østergaard
Bjørn Flarup, Jytte Weston og Edith Andersen.

Isbjerget gik til Nana Fournaise
Kruset gik til Thomas Frank

Så gik man over til dagsordenen.

1)    Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere.

Bestyrelsen foreslog Ole Plougmann og der var ingen modkandidater, så Ole blev valgt
og konstaterede derefter, at generalforsamlingen var lovligt varslet og indkaldt.

Eva Jordy ytrede herefter ønske om at punkt 3 og 4 på dagsordenen blev byttet om, hvilket dirigenten meddelte, at man ville rette sig efter.

Lis Meyer blev valgt som referent.

Bestyrelsen havde overset at punktet med godkendelse af referatet fra sidste generalforsamling var taget ud under arbejdet med de nye vedtægter og derfor behandledes dette punkt inden man gik videre. Referatet havde været på hjemmesiden og eksemplarer havde ligget til gennemsyn på Helgoland.

Referatet blev godkendt.

Niels Hald og Hanne Christensen blev valgt til stemmetællere

2)    Bestyrelsens beretning v/Formanden

Anders forelagde beretningen mundtligt og dirigenten gav derefter ordet til debat.

Beretningen er som bilag 1 til dette referat.

Hanne Petersen havde hørt så meget om, ændringer til fordel for fællessauna, og hun ville gerne sikre sig at damerne fik lov til at have deres sauna i fred.

Ligeledes ville hun gerne vide om det lille badehus fik lov at blive liggende.

Hertil kunne Jørgen berolige hende ved at fortælle at bestyrelsen satsede på en
ny stor sauna på fællesarealet og med hensyn til det lille badehus så eksisterede
det ikke, og da det hører under Farvandsdirektoratet og ikke fredningsmyndighederne
så kunne det nok få lov at ligge der i mange år endnu.

Inge Kobbeltvedt ville gerne gøre opmærksom på, at bestyrelsen klart havde overtrådt beslutningen fra sidste generalforsamling om at tage 300 medlemmer ind, og hun synes de skulle gå af.

Jørgen Melskens forklarede her at hvis alle ikke vidste det så havde vi jo haft en finanskrise
og for at sikre foreningens (byggeriets) overlevelse havde bestyrelsen valgt at tømme de gamle ventelister og give adgang for de mange ivrige, som i perioden efter påbegyndelsen af byggeriet var strømmet til ventelisterne.

Der blev derfor ikke protesteret over bestyrelsens beslutninger fra salen.

Inge Kobbeltvedt protesterede derefter over, at bestyrelsen også uden tilladelse fra en generalforsamling havde truffet beslutning om at melde foreningen ind i bådeforeningen “Fugl og Fisk” til et kontingent på 1000 kr.

Jørgen Melskens svarede hertil at foreningen kun var bundet af det første års medlemskab og at en ny bestyrelse jo bare kunne melde os ud igen. Man burde
måske også se på beløbets størrelse i forhold til budgettet.

Lola var enig, idet hun mente 1000 kr. var småpenge i det samlede budget.

Derimod var hun mere bekymret for de børn, som nu opholdt sig på Helgoland og hun
mente vi skulle undgå at optage børn under 15 år da forældre åbenbart ikke var så
gode til at holde øje med  børnene og i vinterperioden var der jo ingen livreddere.
Niels Hald fik ordet og alle i bestyrelsen fik overrakt en buket blomster, som tak
for al arbejdet med at få Det nye Helgoland op at stå.

Springer havde også bekymringer over børn som legede på Helgoland, idet vi taler
om ret store fald, foruden dybt koldt vand, hvis børnene falder ned.

Beretningen blev vedtaget med ganske få stemmer imod.

3)    Det reviderede årsregnskab v/kassereren

Jørgen Melskens fik ordet og kommenterede forskellige poster i regnskabet.

Derefter gav dirigenten igen ordet frit,

Inge Kobbeltvedt var hurtigst og spurgte med det samme om hvorfor bestyrelsen
havde brugt over 9.000 kr. til bespisning af gæster fra Berlin, idet hun og de andre medlemmer jo ikke havde været med til middagen.

Hertil kunne Jørgen svare, at den beværtning gæsterne til dåben havde fået
Ikke havde kostet 9.000 kr. idet der kun havde været tale om en beskeden middag I Anders’ hjem. Drikkevarerne havde tyskerne betalt.
Udgiften var for 3 bestyrelsesmedlemmers tur til Berliner Seehundes 25 års jubilæum i januar
Repræsentationsudgifterne i regnskabet stammede væsentligst fra bestyrelsens repræsentation ved dåb o.a. som det altid havde været kutyme i foreningen, også
da hun sad i bestyrelsen.

Der blev også stillet spørgsmålstegn til portoudgiften, som jo naturligt var blevet væsentlig højere i år, da man bl.a. havde haft 3 generalforsamlinger, breve til ventelistekandidaterne og indkaldelse til medlemsmøde for nye medlemmer.

Lissie Madsen stillede spørgsmål om hvad Carsten Hoff havde fået i tilsynshonorar,
Idet der i regnskabet figurerede et a´conto på 50.000.

Hertil kunne Anders svare at han havde fået i alt 150.000, hvilket var yderst rimeligt. Normalt får en arkitekt 10% af byggeprisen i honorar.

Der blev også spurgt om hvor forudbetalte medlemskontingenter var placeret, hvortil
Jørgen kunne svare, at der ikke var indbetalt i forudbetalte kontingenter i det gamle regnskabsår, men at de udelukken-
de var indbetalt efter 31. marts 2009

Der var ligeledes forundring over at vores elafgift kunne være – 21.000 kr., men da
vi jo betaler el efter aflæsning af separate elmålere, så havde vi betalt for meget på Lille Helgoland og det nuværende strømforbrug, der bl.a. indeholder såkaldt byggestrøm, var endnu ikke aflæst.

En saldo på lidt over 120.000 kr. på girokontoen var også genstand for kritik fra salen
men Jørgen Melskens kunne hertil meddele, at vi i øjeblikket har brug for arbejds-
kapital og da renten jo i er forholdsvis lav var der ingen grund til at binde pengene for en længere periode.

Inge Kobbeltvedt ville også gerne vide hvor bestyrelsen havde gjort af de penge som
tidligere var hensat til hjælp til et nyt låsesystem for de fremgik ikke længere af regn-
skabet.

Jørgen Melskens meddelte hertil at beløbet ikke længere figurerede selvstændigt
i regnskabet, idet bestyrelsen arbejdede på at få gennemført et elektronisk system hurtigst muligt, så ingen behøvede føle sig snydt, da pengene var der.

Regnskabet blev så vedtaget ved håndsoprækning og kun få stemte imod.

4)  Forslag fra bestyrelsen og indkomne forslag.

Bestyrelsen havde med baggrund i et nedsat vedtægtsudvalg fået udarbejdet nogle nye vedtægter, men færdiggørelsen var endt op i at der var kommet 2 forslag ud af
det, nemlig bestyrelsens og et fra de to andre medlemmer af vedtægtsudvalget.

Da det var så få §§ som skilte de to forslag ad ønskede Jørgen Melskens at for-
samlingen efter en gennemgang skulle stemme til fordel for enten det ene eller det
andet forslag.

Dette viste sig dog at være en dårlig ide, idet afstemningsgrundlaget ville være usikkert
og  den helt rigtige ordlyd måske alligevel ville gå tabt.

Der kom henvendelser fra både Kirsten Monrad og Inge Kobbeltvedt om at vedtægts-
udvalget burde arbejde videre, og at de bl.a. gerne ville deltage.

Andre foreslog også at der blev arbejdet videre med vedtægterne og at man så kunne
Indkalde til en ekstra-ordinær generalforsamling, hvor det kun var vedtægter det handlede om.

Dette kan desværre ikke lade sig gøre, idet vedtægtsændringer kun kan ske på
den ordinære generalforsamling.

Det er bekymrende at der skal gå et helt år uden nye vedtægter, men foreningen
skal leve med disse vedtægter i mange år fremover, så den helt rigtige formulering
har stor betydning.

Bestyrelsen tog derfor forslaget om vedtægtsændringer med tilbage til behandling i et nyt vedtægtsudvalg.

Forslag fra medlemmerne.

Brille Jan havde stillet et forslag til vedtægtsændring, hvilket blev trukket tilbage
da vedtægterne er under udarbejdelse.

Tom Benda havde også indsendt et forslag rettidigt, men da han ikke var tilstede
bortfaldt forslaget.

Eva Jordy havde stillet forslag om at vi fik et  professionelt revisionsfirma til at
afløse de interne revisorer, samt forskellige forslag som vedrørte vedtægtsændringer.

Forslaget blev derfor ikke behandlet, da alle punkter også her vedrørte de vedtægter som er under udarbejdelse..

Kirstine Havde stillet forslag om at lave fællessauna i vores lille skur ved indgangen,
Idet hun mente det lå tilpas tæt på fællesafdelingen og at vi for ret få midler kunne
få det bygget om.

Brille Jan havde stillet forslag om etablering at en fællessauna mellem herre- og dame-
Afdeling

Marie Louise Sørensen havde stillet forslag om fællesbadning på herreafdelingen på
bestemte tider, f.eks 3 gange om ugen i nogle timer.

Kirstine begrundede sit forslag om en fællessauna i perlen med det store ønske om en
sådan sauna og at huset lå i nærheden af fællesarealet og ikke ville genere hverken dame- eller herreafdelingen.

Marie-Louise begrundede sit forslag med at hun ønskede en mulighed for fællesbad-
ning og da hun godt vidste at hovedparten af damerne ikke ville være med havde hun
foreslået fællesbadning nogle få gange om ugen hos herrerne, men tidspunktet lå
Ikke fast, andre tider kunne også bruges.

Brille-jan begrundede sit forslag med at han mente at der med placeringen af saunaen kunne blive indgang fra hver side, således at fællessaunaen generede mindst muligt.

Inge Kobbeltvedt orienterede hertil om at Københavns kommunes panoramasaunaer var planlagt på dette areal på henholdsvis dame- og herreafdelingen og at disse planer kunne man ikke ændre på.

De 3 forslag blev herefter sat til afstemning.

Brille Jans blev nedstemt.

Kirstines forslag blev nedstemt

Marie-Louises forslag blev vedtaget af herrerne (kun herre fik tilladelse til at stemme)
da det kun berører deres afdeling).

Bestyrelsen udarbejder tidspunkter for fællesbadning på herreafdelingen.

5)  Godkendelse af budget. Kontingent samt indskud for 2009/2010

Inge Kobbeltvedt stillede også spørgsmål til en reparation- og vedligeholdelsesudgift
på 50.000 kr. i budgettet, idet hun mente vi havde fået en ny badeanstalt, som ikke burde koste reparationer.

Hertil kunne Jørgen fortælle at pengene var afsat fordi der var planer undervejs med
to flade trapper i herre- og dameafdelingen, som den på fællesafdelingen, idet mange medlemmer var bange for de
stejle trapper. Carsten Hoff var sat til at undersøge, hvad man kunne gøre.

Der var ligeledes kommentarer til forhøjelsen af fremmede kontingenter og den budgetterede dåbsfest til næste år.

Jørgen måtte igen frem på podiet og fortælle at udgiften til dåben næste år var blevet
fastsat efter, at man jo vidste at et stort antal skrællinger kunne blive døbt hvis de
ønskede det og det kostede jo noget mere og ligeledes ville man måske genoplive
dåbs showet

Efter en kort debat blev både budgettet, kontingentet, indskuddet godkendt.

6)   Valg til bestyrelse og interne revisorer.

Valg af formand

Der var ingen modkandidater til Anders Hjorth, som derefter blev valgt for en ny
2-årig periode.

Valg af sekretær
Der var ingen modkandidater så Lis Meyer blev genvalgt for en ny 2-årig periode.

Preben Poulsen var villig til genvalg som bestyrelsesmedlem for en 2-årig periode, men her stillede Marie-Louise Sørensen og Jara Høgsberg op som modkandidater.

Både Jara og Marie Louise fik lejlighed til at præsentere sig for foreningen.

Der blev herefter foretaget skriftlig afstemning hvor resultatet var følgende.

Jara Høgsberg 9 stemmer
Marie Louise Sørensen 28 stemmer

Preben Poulsen 35 stemmer.

Preben var herefter valgt for en ny 2-årig  periode

Lillian Jensen var på genvalg som damerepræsentant, men også her stillede Jara
Høgsberg op som modkandidat og der blev foretaget skriftlig afstemning blandt da-
merne.

Jara Høgsberg   13 stemmer

Lillian Jensen  25 stemmer

Lillian var herefter valgt for en ny 2-årig periode.

Så var der valg af interne revisorer og både Kirsten Monrad og Niels Hald blev genvalgt for en 1-årig periode.

7)  Evt.

Klokken var efterhånden blevet mange så det blev kun nogle få som fik ordet
for en kort bemærkning inden dirigenten afsluttede generalforsamlingen

Referent Lis Meyer, referatet godkendt af

Ole Plougmann
Dirigent

Anders Hjorth
Formand

Originalreferatet er underskrevet af dirigent og formand