Warning: Constant ABSPATH already defined in /customers/a/f/b/detkoldegys.dk/httpd.www/wp-config.php on line 23 maj 2009 – Det Kolde Gys

Bestyrelsesmøde mandag den 18. maj 2009 kl. 18.00

Dagsorden

1.    Standerstrygning på Helgoland den 28. maj 2009

Her deltog Hanne Skov som er et af foreningens forholdsvis nye medlemmer,
og som har tilbudt at være med til at gøre lidt mere ud af standerstrygningen
end vi ellers plejer. Desværre slog hendes gode initiativ med opfordring til et
sammenskudsgilde ikke rigtig  i gennem og foreningen giver derfor nogle
pølser, pate og lidt ost, som man må nyde under de forhold, vi nu engang kan
tilbyde.

Men Hanne deltager også på anden vis, idet hun har fået en mindre gruppe
til at komme og spille sammen med Kurt Wilkens, hvilket jo er alle tiders
tilbud, idet vi i mange år har manglet nogle musikere blandt medlemmerne
som ville træde til ved festlige lejligheder.  Bestyrelsen håber da meget det
vil være begyndelsen på noget nyt, som vil fortsætte fremover.

2.    Siden Sidst

Der havde været dåb i Rostock hos Der Rostocker Seehunde og et par fra bestyrelsen + flere fra foreningen havde været dernede til et festligt arrangement.

3.    Generalforsamling den 25. maj kl. 18.30

Foreningens årlige generalforsamling finder sted på mandag, og i den forbindelse
er der altid mange gøremål for den siddende bestyrelse.

Nu efter vi er blevet 1400 medlemmer er det især meget svært at skønne, hvor
mange medlemmer som evt. ønsker at deltage i denne forsamling. Vi har dog
taget vores forbehold ved at flytte begivenheden fra loftet til Kofoed´s skoles
festsal, således at vi er sikret pladsmæssigt.

Der er modtaget 6 forslag til behandling og sammen med bestyrelsens vedtægts-
ændringer skal vi nok få tiden til at gå.

Budget og regnskab bliver fremlagt på Helgoland til gennemsyn for de som ønsker
At studere dette. Ligeledes bliver forslagene ophængt de foreskrevne fire dage før
generalforsamlingen.

Der vil være salg af øl og vand til rimelige priser, idet vi ikke længere er afhængig
Af at skulle sælge øl og sodavand for Loftet, men selv kan medbringe dette.

Formanden, sekretæren, et bestyrelsesmedlem og damerepræsentanten er på valg
og stiller alle op til genvalg for en 2 årig periode, idet vi stadigvæk har ønsket om
at arbejde på at få den fællessauna som kommunen snød os for samt et klubhus til fælles hygge og samvær, men det står jo alle medlemmer frit for at stille op til bestyrelsen, hvis de ønsker noget andet for klubben,

4.    Tyveri, hærværk og overtrædelse af reglerne for ophold på Helgoland

Bestyrelsen har med beklagelse konstateret,  at der er forsvundet flere ting fra Helgoland, bl.a. er vores kabeltromle forsvundet fra det aflåste handicaptoilet sammen med nogle andre småting, Vores lille flagstang fra kongressalen er også forsvundet og uanset om det er ting af beskeden værdi der forsvinder fra Helgoland så er tyveri bortvisningsgrund, idet vi gerne skulle kunne stole på hinanden.

Ligeledes er der konstateret hærvæk mod den check som er hængt op i herrernes omklædningsrum og det er også strengt forbudt at overmale ophængte genstande i omklædnings- rummene uanset om man ikke respekterer valget af de genstande som for øjeblikket pryder væggene, idet vi desværre også før har haft medlemmer som har ødelagt billeder og udklip for egen fornøjelses skyld.
.
Bestyrelsen vil gerne gøre opmærksom på at disse overtrædelser er bortvisnings- grund fra foreningen og vi ser med stor alvor på, hvis medlemmerne ikke kan
respektere disse enkle regler, uanset af hvilken årsag.

5.    Økonomi og medlemstal.

Vi er som sagt blevet 1400 medlemmer og ovenpå betalingen af byggeriet er vi
Ved at komme på fode igen, idet mange nye medlemmer har valgt at betale kon-
tingentet forud  og derved hjælpe foreningen med likvide midler til driften. For øje-
blikket har vi en kassebeholdning på små 230.000 kr. og når fristen for indbetaling
af kontingentet forfalder så vil vi være rustet til at tage kampen op omkring etable-
ring af endnu en bygning nemlig vores fælles klubhus.

Bestyrelsen vil gerne benytte lejligheden til at sige tak til alle dem som allerede
har betalt kontingent for næste år.

Endnu har vi trods antallet af nye medlemmer ikke været ude for trængsel
I hverken omklædningsrum eller sauna. Nu kommer så sommeren og der kan
Det ske at lidt flere finder vej til Helgoland, men hvis vi tager hensyn til hinanden
Så skal vi nok alle sammen få en plads.

6.    Nyt fra Herre og damerepræsentanten

Jørgen Nørgård  var desværre fraværende, idet der også var møde i Team
bade, hvor Jørgen deltager og hvor det også er ret vigtigt vi får noget indflyd-
else.

Lillian kunne fortælle, at hun havde udleveret nøgler til den helt store guldmedalje
og at hun havde haft masser af positive oplevelser med de nye medlemmer, og
at atmosfæren på Helgoland for så vidt angår damernes omklædningsrum nu
virkede rigtig positiv og hyggelig.

Bestyrelsen har foreløbig fastsat rengøringen af dameomklædningsrum og sauna
til en gang om ugen, men  hvis vi finder ud af at dette ikke er nok så må vi have
udvidet det til måske 2 gange, men bestyrelsen appellerer samtidig til brugerne
om at prøve at være med til at rydde op efter sig selv.

Samtidig skal der desværre også lyde en opfordring til både herrer og damer, om
at lade være med at gå i sauna uden at gå i vandet først. Det er vigtigt, da vi gerne
vil have højst mulig hygiejne i saunaen, og en løber som ankommer svedig og ilde-
lugtende er ikke særlig rar at dele sauna med, hvis vedkommende ikke først har
været en tur i bølgen.

7.    Status på reetableringen af Ny Helgoland.

Der er desværre ikke sket meget siden sidst, vi har stadigvæk vrøvl med pumpebrønden og kommunen har tilsyneladende svært ved at finde en løsning.

Årsagen til de mange splinter i dækkene er konstateret og desværre viser det sig
At  mange af plankerne er vendt om og dermed har fået den forkerte side opad, så
vi må tilråde alle at bruge gode badesko.

Der vil blive foretaget nogle mindre forandringer omkring stålcontaineren lige ved
indgangen, men forhåbentlig vil det blive til det bedre når det først er færdigt.

Der var planlagt åbning for offentligheden den 1. juni.

Dette medfører jo at vi må passe ekstra på, hvem som går ud og ind af vores om-
klædningsrum, idet disse jo tilhører medlemmerne og ikke andre, der i     sommerperioden kommer på Helgoland.

8.    Evt.

Næste bestyrelsesmøde vil blive afholdt umiddelbart efter generalforsamlingen
med de medlemmer, som på daværende tidspunkt udgør bestyrelsen.

Huskeseddel for generalforsamlingen.

Vi mødes kl. 17.00 og opstiller stole og nogle enkelte borde.

Lillian sørger for sandwich

Vi sørger for  at arrangere øl og vand til salg.

Der skal etableres adgangskontrol.

Marianne, Holger Noah, Bent og Inge

Vi foreslår Ole Plogmann til dirigent

Referent Lis Meyer, hvis ingen anden melder sig.

Stemmetællere Hanne og Niels Hald

Lis har stemmesedler med.

Kruset og Isbjerget medtages, og tildeles Thomas og Nanna

Ti- og 25 års nåle Lillian har listen

Der er 6 forslag  og bestyrelsens eget med vedtægterne, så der skal skæres
Igennem.

Vi husker lige de små finesser

(sidste års regnskab til gennemsyn den 6. juni mellem 11-1200)

Bestyrelsens beretning for foreningsåret 2008/2009

Bestyrelsens beretning for foreningsåret 2008/2009
2. reviderede udgave

Etableringen af vore egne klubhuse:

Efter en lidt dramatisk generalforsamling i juni sidste år, gik den genvalgte bestyrelsen i gang med planerne om opførelse af vore 2 selvfinansierede DKG-klubhuse, således at foreningen igen kunne komme under eget tag, så hurtigt som overhovedet muligt.

Tegningerne og planerne til de to DKG-klubhuse havde bestyrelsen og hele foreningen arbejdet på over en længere årrække, idet det længe havde været kendt, at Københavns Kommune ikke havde flere penge til færdiggørelsen af Det Ny Helgoland efter pæle og dæk var etableret.

Aftalen mellem Københavns Kommune og DKG om besparelser ved fælles et byggeforløb i 1. etape, var allerede blevet luftet, da det stod klart at Forvaltningen kun ville opføre en servicebygning, så Helgoland i det mindste kunne bruges af offentligheden om sommeren.

Bestyrelsen havde derfor længe ønsket, at foreningen fik egne selvfinansierede klubhuse, nu der bød sig en lejlighed her i 1. etape af byggeriet.

Selvfølgelig skulle vi jo have et flertal af vores medlemmer med på ideen, hvilket da heldigvis også lykkedes på den føromtalte dramatiske generalforsamling i juni sidste år.

Da vi først var enige og der var skabt et flertal for forslaget i DKG, så kunne det næsten ikke gå hurtigt nok med at komme i gang med byggeriet, hvis vi skulle gøre os håb om at få tag over hovedet i løbet af vinteren 2008.

Forslaget om to klubhuse og en servicebygning blev sendt i offentligt udbud før sommerferien af Bygge- og teknikforvaltningen i København Kommune og B&O- byggeindustri vandt licitationen.

I september 2008 gik B&O-byggeindustris tømre så i gang med arbejdet, og vi kunne endelig se at der skete noget med vores byggeprojekt.

Hele byggeperioden har været et langt sejt træk, også med at få samarbejdet til at fungere mellem de forskellige Forvaltninger i København Kommune, håndværkerne og DKG, om det fælles byggeri.

Alle små detaljer skulle være på plads, for ikke at DKG skulle komme ud for nogle ubehagelige økonomiske overraskelser midt i byggefasen. Blandt andet skulle der jo hele tiden holdes øje med fordelingen af udgifterne mellem vores DKG-bygninger og servicebygningen betalt af Forvaltningen.

Jeg vil gerne benytte lejligheden i dag til at sige tak til både B&O-byggeindustri, alle de implicerede håndværkere og Forvaltningen.

Specielt til vores arkitekt Carsten Hoff, vil jeg sige tak for at projektet et lykkedes og vores økonomiske byggebudget ikke er overskredet.

Finansieringen af klubhusene:

Bestyrelsen skulle konstant være helt klar på omkostningsfordelingen, således at udgifterne til byggeriet og byggepladsomkostningerne blev fordelt således, at DKG ikke blev pålignet udgifter som rettelig burde tilhøre fællesarealet og Forvaltningen.

Vores likvide formue på 2.000.000 kr. var nok stor stor, men formuen kunne snart få ben at gå på, hvis vi ikke var yderst forsigtige i byggeperioden.

Alle byggerier kan nemt overskride budgettet, hvis der kommer ændringer fra vores side til planerne, men vi må konstaterer, at der er små beløb DKG har betalt.

Der blev genbrugt overskuds grønmalet plankeværkstræ til vore bygninger, som DKG havde købt fra Pihl.

Alt i alt en besparelse på omkring kr. 150.000

Byggepladsomkostningerne steg, idet vi overtog leje-kontrakten fra Team-Bade på toiletvogne og opholds-container.

På omkostningssiden drejer det sig om nogle ændringer i el-installationerne, hvor kablerne et trukket ind under loftsbeklædningerne og noget udendørsbelysning.

Når alt er opgjort har vi tabt og vundet nogenlunde lige meget.

Byggebudgettet er nogenlunde overholdt for vores del og vi er nu 100% selvfinansieret med egne midler + sponsormidler på 15.000 fra Tuborgs grønne fond, 25.000 fra Nordea-fonden, 12.000 fra Niels Hald og endelig 10.000 kr. fra Højlunds Flyttefirma. De to sidste for at annoncere i vores nye sangbog.

Tak for alle sponsormidlerne, det er godt at have gode venner når økonomien er stram.

Forsikringer for vores bygninger skulle også på plads hos Tryg, for vi kunne jo ikke have, at hverken en orkan eller en ildebrand gjorde det af med de nye klubhuse og vores investering.

Ny hjemmeside i Det Kolde Gys

Efter mange genvordigheder og kritik af den hidtidige hjemmeside, var vi så heldig i Det Kolde Gys, at et medlem henvendte sig og gerne ville arbejde med at lave en ny hjemmeside.
Det var vi i bestyrelsen glade for og vi indbød Thomas Frank til et bestyrelsesmøde, hvor vi fik klarlagt, hvordan vi gerne ville have, at hjemmesiden så ud og hvad den skulle indeholde.
Thomas Frank lavede så et udkast og efter nogle enkelte rettelser kunne vi så sende de nye hjemmeside i “luften”.
Der er stort set kun lydt rosende ord om den nye hjemmeside og nu har vi fået et debatforum, hvor medlemmerne kan komme med ros og kritik.
Der skal her lyde en stor tak til Thomas Frank for hans store arbejde – også med dagligt at vedligeholde hjemmesiden, så den stadig er a jour.

Nye medlemmer i DKG:

Medens byggeriet af vore klubhuse skred frem, om end med forsinkelser, kunne vi da heldigvis se, at der skete noget med både vægge og tagkonstruktion.

Derfor gik bestyrelsen så i gang med at tage medlemmer ind, hvilket viste sig at være en hel del vanskeligere end først antaget, idet navnene på ventelisten ofte var så gamle, at folk var flyttet eller ikke længere havde interesse i at blive medlem.

Men da alle de potentielle vinterbadere begyndte at høre om nybyggeriet på Helgoland og at der ville komme omklædningsrum og saunaer, så blev vi nærmest bestormet med folk der ville på venteliste, fordi de nu kunne se at der skete noget.

Da Kultur – og fritidsborgmesteren også begyndte at få personlige opringninger fra borgere, klagede borgmesteren også til DKG over ventelisterne.
Derfor besluttede bestyrelsen, at vi simpelthen tog alle ind, som havde været en tur over ventelisten, og det skulle siden vise sig at være en god ide, idet byggeriet jo ikke ligefrem blev billigere end forventet.

Ligeledes blev der undervejs ændret i planerne, idet Kommunen jo ikke ville bygge de planlagte store fælles-saunaer i denne omgang.

Da saunaer var en af de ting, der stod øverst på DKG-medlemmernes øverste ønskeliste besluttede bestyrelsen at indrette midlertidige saunaer i omklædningsrummene.

Således blev de planlagte toiletter i omklædningsrummene lavet om til saunaer, idet vi i Det kolde Gys jo ville få adgang til de offentlige toiletter, ja damerne kunne endda få adgang til deres toiletter inde på eget område.

Regningen på de midlertidige saunaer blev kr. 150.000,- som også nu også er betalt af vore egne midler finansieret af fonds-bevillinger og de mange indskud og kontingenter mange alle de nye medlemmer.

En speciel tak til et af vore egne medlemmer, tømmermester Erik Rendbæk som vandt licitationen på saunabyggeriet.

Rejsegilde på vore nye bygninger:

Den 27. november 2008 var der endelig rejsegilde på vore klubhuse og servicebygningen.

Samtidig afholdt DKG standerhejsning med indvielse af vores nye flagstang, som vi havde fået foræret af Niras, der var tilkoblet byggeriet som ingeniører.

Rejsegildet blev flot markeret med taler af bl.a. kulturborgmesteren, arkitekt, musik og en gang røde pølser og vi fik samtidig en flot omtale i lokalaviserne

Husene var på daværende tidspunkt lovet færdige inden jul, men som det altid går med nybyggeri, holder sådanne planer sjældent tidsfristen.

Introduktions- og velkomstmøde for nye medlemmer:

På grund af det store indtag af nye medlemmer afholdt foreningen et introduktions- og velkomstmøde for nye medlemmer.

Ved denne lejlighed kunne de nye medlemmer få svar på nogle af de mange spørgsmål der opstår ved start som vinterbader og samtidig få lidt at vide om DKG-traditionerne i klubben og om det at vinterbade.

Dette møde valgte mange nye medlemmer at møde op til og de fik en god oplevelse med hjem.

Jeg vil gerne igen benytte lejligheden til at byde de mange nye DKG-medlemmer velkommen og bede alle de gamle medlemmer tage godt imod alle de nye.

Dåben lørdag den 6. februar 2010 bliver en stor festdag i DKG’s historie, idet flere hundrede skrællinger skal nydøbes.

Julefrokost og Nytårskur:

Den 7. december blev foreningens årlige julefrokost afholdt i Pejsestuen i Sundby Sejlforening og alle tilstedeværende var glade for at kunne se vores byggeri skride frem.

Så kom julen og en lidt død periode i forhold til byggeriet. Foreningen inviterede for første gang til Nytårskur på Helgoland, så de medlemmer, som ville det kunne ønske hinanden godt Nytår kunne mødes.
Denne tradition vil derfor blive bevaret, således at de medlemmer, som har lyst, hvert år nytårsdag, kan mødes på Helgoland med andre og ønske hinanden godt nytår.

Alle gik blot og ventede på, at håndværkerne skulle blive færdige med klubhusene, hvilket dog trak ud, for der var øjensynligt problemer med forskellige installationer.

Dåb 2009 og ny sangbog

Så blev det dåbstid lørdag den 7. februar med få nydøbte skrællinge og jubeldøbte.

Samtidig fik vi et stort rykind af gæster – herunder fra Berlin, hvor de kom med 28 medlemmer af Berliner Seehunde og opførte et stort spektakulært show.

Klubhusene var endnu ikke helt færdige, men de blev rigget til så vi kunne bruge damernes omklædningsrum til ophold og omklædning, men desværre endnu uden saunaer.

Den efterfølgende dåbsfest forløb som sædvanligt godt og i forbindelse med dåben og dåbsfesten fik vi søsat vores nye sangbog, som er blevet en stor succes. Tak til sangbogsudvalget for deres store arbejde – jeg håber sangbogen vil blive brugt flittigt i de kommende år.

Bygningsoverdragelsen:

Så kom den store dag endelig, hvor DKG skulle have overdraget sine egne bygningerne og alle troede, at nu skulle medlemmerne endelig have en tur i sauna.

Beklageligvis var saunaerne desværre knap nok færdig, men dagen blev markeret på festlig vis alligevel, for nu var vi da kommet så langt.

Og allerede dagen efter blev tømreren færdig.

Om eftermiddagen blev der sat varme på saunaerne og den følgende weekend kunne alle de glade gyserne så hygge sig med en dejlig vandgang og efterfølgende tur i saunaen.

Hus på lejet grund og vedtægter:

Vi har siden 2007 forhandlet huslejen af eget hus på lejet grund på plads med forvaltningen og denne blev endelig efter svære forhandlinger fastsat til i alt 35.000 pr. år med en uopsigelighed på 10 år.

Udspillet fra Forvaltningen var kr. 65.000 pr. år, hvad vi mente var for højt og der blev aftalt en uændret leje, som nu er godkendt i BR, hvad vi er meget tilfredse med.

Udvalgsarbejdet:

Der er også nye vedtægter under udarbejdelse, og et nyt ordensreglement for vores omklædningsrum, som nogle af vores medlemmer har deltaget i.

Ændringsforslagene til vore vedtægter behandles senere under indkomne forslag.

Tak til vedtægtsudvalget for den store indsats.

Vi har haft nedsat indretningsudvalg til de nye klubhuse, men desværre fik udvalget i første omgang ikke ønsker opfyldt om nye møbler, idet foreningens midler var så få, at vi måtte genbruge alt, hvad vi havde gemt fra det gamle Helgoland.

Tak til alle som har hjulpet med indretningen af de nye klubhuse.

En speciel tak til “morgenholdet” som har stået for de utallige besøg i containeren gennem de sidste 5 år og sidst til tømningen at den store 40’fods container på Kløvermarken, som fungerede som midlertidig opbevaring af alle vore effekter fra Gammel Helgoland.

Efter den endelige tømning af containeren viste det sig heldigvis, at der er sket forbløffende få skader på alle de gamle billeder og andre effekter fra foreningens 80-årige historie.

VIFU
Det Kolde Gys var d. 28. marts vært for organisationen VIFU’s medlemmer. Vi er nu omkring 15.000 vinterbadere i Danmark og på mødet i Sundby Sejlforening med repræsentanter for omkring en lille snes medlemsorganisationer fik vi lavet en mere strukturel organisation, som til næste år genre skulle føre frem til en egentlig landsorganisation for vinterbadere i Danmark. På vores hjemmeside kan man i øvrigt læse et mere udførligt referat fra mødet.

Kontorlejemål:

Vi har nu lejet os ind i et dejligt tørt kælderrum på Sirgræsvej med højt til loftet og med køkken, så nu har vi plads til nogle af de ting, som vi endnu ikke har fået sat på plads – ligesom bestyrelsen kan holde sine bestyrelsesmøder der.

Tak til Lis for lejemålet.

Frivillig kontingentindbetaling for perioden 2009/2010:

Forhåbentlig er der lidt økonomiske midler til overs efter næste kontingent indbetaling er afsluttet til oktober 2009, således at nogle flere ønsker i omklædningsrummene kan gå i opfyldelse..

Bestyrelsen siger samtidig tak fordi så mange har valgt at betale deres kontingent forud. Det er der omkring 200, der nu har gjort og det har bevirket, at vi har kunnet undgå i disse finanskrisetider, hvor ingen banker vil låne ud, at skulle stå med hatten i hånden og have svært ved at betale de sidste regninger på byggeriet.

DKG er stadigvæk 100% selv-finansieret med et uændret kontingent på 500,- kr. pr. år.
.
Selv om der nu står 2 DKG-omklædningsrum færdige og klar og en fælles servicebygning, her ved afslutningen af 1. etape af reetableringen af Helgoland, så er arbejdet langt fra slut.

Der mangler stadig 7 bygninger på Helgoland til en budgetteret værdi på mindst kr.10. mill.

Bestyrelsen vil ihærdigt arbejde videre på 2.etabe af reetableringen af Helgoland.

Et mål er at få etableret nyt og 3. DKG-klubhus på sporten til fælles afbenyttelse og også gerne en panoramasauna til fælles oplevelse.

“Sporten” udgør omkring 40% af arealet på Helgoland og ligger delvist ubenyttet hen

At reetableringen af Amager Helgoland ikke går så nemt, fik vi jo med al tydelighed at se, da vores fælles anstrengelser med at få de planlagte 2 panoramasaunaer, finansieret gennem en ansøgning om fondsmidler fra Friluftsrådet.

Fondsmidlerne fra Friluftsrådet på kr. 1.000.000 kunne have givet Helgoland den økonomi der havde gjort det muligt, at vi sammen med Københavns kommune kunnet have fået 2 saunaer bygget, men Friluftsrådet valgte at bruge pengene andet sted og vi fik afslag på vores ansøgning.

Ærgerligt, men det er betingelserne når man søger fondsmidler.

Under alle omstændigheder skal der lyde en stor tak til Sponsorudvalget og Preben.

Låsesystem:

Bestyrelsen har også planer om et nyt elektronisk låsesystem, således at vi alle får magnet kort eller brik. Det vil gøre arbejdet med at holde styr på medlemmerne lettere end det nøglesystem vi har i dag.

Omkostningerne til et elektronisk låsesystem ligger imellem kr. 75.000 og 100.000 incl. magnetkort til alle 1.400 medlemmer

Fugl og Fisk og Flyvefisken:

DKG er i perioden blevet medlem af en forening, der hedder “Fugl og Fisk”. De ejer en dejlig motorbåd med plads til 10-12 mennesker. Den kan man komme ud og sejle med for billig penge. Vi har et medlem i bestyrelsen og vi har blandt vores medlemmer en kaptajn, som har ret til at føre båden. Dvs. at små grupper her i Det Kolde Gys kan arrangere ture til f.eks. Saltholm og Flakfortet.

Fremtid:

Det Kolde Gys er med et medlemstal på lidt over 1400 medlemmer blevet en stor klub. Mange ting vil fremover være anderledes og vi må vænne os til, at der kommer flere på badeanstalten.

Vi må også fremover indstille os på, at med så mange medlemmer må klubben have mere af sit organisatoriske arbejde gjort med betalt arbejdskraft.

Men selv om vi nu er en af Københavns store klubber, så vil vi fortsat holde på vore mange gode traditioner og tilføje nogle nye. Vi er en 80 år gammel klub som nu går ind i en ny tid.

Mange af os skal blive gamle her på Amager Helgoland, som forhåbentlig holder de næste 100 år. Vi skal passe godt på den og nyde de mange timer, som et medlemskab giver os mulighed for.

Mange af os gamle medlemmer i DKG vil ind i mellem mindes den gamle Helgoland badeanstalt og måske føle, at der var mere hygge der. Den gamle badeanstalt er der ikke mere og kommer ikke tilbage og vi må indstille os på nye tider og traditioner.

Vi skal nu sammen i fællesskab, både nye og gamle medlemmer, i de kommende år føre DKG-sjælen ind i den nye badeanstalt Amager Helgoland.

Vi skal arbejde på, at badeanstalten bliver gjort færdig og de sidste bygninger opført og Helgoland igen bliver et rart sted at være.

Foreløbig har Københavns kommune kun givet os en halv badeanstalt. Det er valgår med valg til Borgerrepræsentationen og derfor opfordrer vi alle medlemmerne til på de kommende valgmøder at spørge politikerne om ikke de kan finde de resterende 10 millioner til at gøre Helgoland helt færdig.

Helgoland har siden 1913 været et ikon for Amager. Det er den igen.

Sejlerne i Sundby Sejlforening har den som pejlemærke. Ved indflyvningen til
Københavns Lufthavn kan man se Helgoland langt væk.

Når vi ser Helgoland så ved vi alle, at vi snart er hjemme igen.

Til sidst vil bestyrelsen takke alle de mange frivillige medlemmer af DKG, som har givet en hånd med ved flytning og indretning og alle de andre gøremål i foreningen.

Vikingeforeningen Det kolde Gys drives fortsat ved frivillig arbejdskraft.

Vi har derfor konstant meget brug for en række frivillige medlemmer, som ind i mellem kan give et nap med i dagligdagen.

Denne beretning kunne være meget længere, men bestyrelsen vælger at slutte her og sætte beretningen til debat på generalforsamlingen.

Bestyrelsesmøde i DKG den 21. april 2009

Så er referatet af bestyrelsesmødet fra d. 21. april klar. Der har været nogle tekniske problemer, der har gjort, at det tog lidt længere tid med at få det færdigt. Beklager meget! Mvh. Bestyrelsen.

1.    Siden Sidst
2.    Generalforsamlingen den 25. maj 2009
3.    Forslag til nye vedtægter
4.    Økonomi og medlemstal
5.    Status på Helgoland
6.    Nyt fra Dame- og Herrerepræsentant
7.    Standerstrygning den 28. maj
8.    Nyt fra Fugl og Fisk

AD 1
Der er stadigvæk problemer med pumpebrønden så vi kan hurtigt få store problemer med
udskylning i toiletterne. Det er imidlertid ikke Det kolde Gys’ ansvar,  så Peter Vorgaard fra forvaltningen må tage affære, og især nu, hvor badeanstalten bliver åben for offentlig- heden, hvilket sker den 1. eller d. 8. juni.

Der er kommet nogle småregninger efterfølgende i forbindelse med byggeriet, som bestyrelsen skal  sørge for at kigge nærmere på,  da det ikke er sikkert, at regningerne er DKG’s

Nu er forsikringen endelig gået i orden på omklædningsrummene, så vi kan ånde lettet op
og ikke  længere frygte, at storm eller ild tager husene fra os.

Team bade har afleveret en CD-rom med billeder af byggeriet lige fra starten. Der kan nok
findes  noget at bruge disse billeder til.

Saunagulvene holder desværre ikke, vi skal have fundet en løsning på en ny gulvbelægning.

Der er alt for mange splinter i gulvplankerne på dækket, dette skal forvaltningen også bringe i orden hurtigst muligt.

AD2
Vi skal have indkaldt til Generalforsamling, idet fristen for opslag er 4 uger, så den skal op
senest på mandag..

Festsalen på Kofoeds Skole, hvor Generalforsamlingen holdes, er tom, når bestyrelsen kommer, så vi skal have sat stole op og sat mikrofonanlægget til.

Der skal sørges for adgangskontrol af medlemmerne ved afkrydsning på medlemslister.

AD  4
Vi er nu ca. 1400 medlemmer , dog daler tallet nok med ca. 50, idet der er restancer fra 2008/2009, hvor skyldnerne vil blive slettet af foreningen snarest.

Der tages ikke medlemmer ind før til efteråret igen.

Vi fik solgt foreningens obligationer til en rimelig kurs og brugte så pengene til sidste  afdrag  på byggeriet.

Allerede nu er der heldigvis mange som allerede har betalt kontingent for 2009/2010 så takket være dem, kører vi videre uden en lånefinansiering.

AD 5
Etape 1 af Helgoland er officielt ikke helt færdiggjort og forvaltningen har derfor nogle hængepartier de stadigvæk må tage sig af.

Der er dog kommet toiletadskillelse på begge toiletter og den manglende vask er sat op hos damerne, så lidt efter lidt kommer tingene nok på plads.

Der er også blevet drøftet trapper. Et stort ønske fra mange er at få en trappe på herre- og dameafdelingen mage til den ii fællesafdelingen  Carsten Hoff  kigger på det.

Pumpebrønden er som allerede nævnt ikke god, men problemet skal Kommunen løse.

Bestyrelsen kigger videre på muligheden for at få bygget et klubhus af det træ, som var tilovers fra byggeriet, men vi skal jo have den fornødne tilladelse.

Da det har lange udsigter med 2. etape så gælder det om at skabe så mange kontakter på rådhuset som muligt, og få dem til at høre på os.

AD 6
Der er standerstrygning den 28. maj kl. 18.30 og bestyrelsen har fået en henvendelse fra nogle nye medlemmer, som bl.a. godt vil hjælpe Kurt Wilken med musikken. De vil også gerne bidrage ved at stå for nogle forfriskninger, så nu må vi se, hvad aftalen bliver, men ellers bidrager foreningen ved at betale råvarerne.

Vi får se hvad der kan stables på benene til den 28.

AD 7
Fugl og Fisk og Flyvefisken:
DKG er i perioden blevet medlem af en forening, der hedder “Fugl og Fisk”. De ejer en dejlig motorbåd med plads til 10-12 mennesker. Den kan man komme ud og sejle med for billig penge. Vi har et medlem i bestyrelsen af foreningen Fugl og Fisk, og vi har blandt vores medlemmer en kaptajn, som har ret til at føre båden. Dvs. at små grupper her i Det Kolde Gys kan arrangere ture til f.eks. Saltholm og Flakfortet.

AD 3
Jette og Kitty fra vedtægtsudvalget var forbi med tilrettede noter, og det foreløbige arbejde
ser godt ud, så det ser lovende ud for færdiggørelsen. Men nu må vi jo se, hvordan det går
med  det videre forløb